Ochrona radiologiczna w środowisku pracy i obciążenie środowiska naturalnego związane z występowaniem naturalnej i sztucznej promieniotwórczości

STUDIA PODYPLOMOWE GIG:

Unikatowy kierunek!

OCHRONA RADIOLOGICZNA W ŚRODOWISKU PRACY I OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM NATURALNEJ I SZTUCZNEJ PROMIENIOTWÓRCZOŚCI

I EDYCJA

Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej  oraz kształtowanie umiejętności, które naszym absolwentom  umożliwią spełnienie wymagań aktualnego rynku pracy  oraz oczekiwań pracodawców.

Podstawowy program studiów skoncentrowany jest wokół zagadnień, których znajomość wymagana jest dla  uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. Wychodząc naprzeciw wymaganiom jakie wprowadza znowelizowana DYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom program studiów został poszerzony o problemy jakie napotyka konwencjonalna ochrona radiologiczna w sytuacji zagrożenia powodowanego podwyższoną promieniotwórczością naturalną (Naturally Occurring Radioactive Materials – NORM) zarówno na stanowiskach pracy jak i w szeroko rozumianym środowisku oraz o zagadnienia związane z oceną wpływu promieniowania jonizującego na środowisko naturalne  wynikającego z uwalniania substancji promieniotwórczych. Problem ochrony środowiska naturalnego przed promieniowaniem jonizującym przedstawiany jest w kontekście klasycznych dziedzin przemysłu, gdzie stosowane są źródła promieniowania lub materiały rozszczepialne  jak i tzw. ”non-nuclear industry”,  gdzie są przetwarzane lub stosowane materiały zawierające podwyższone zawartości naturalnych nuklidów promieniotwórczych (np. górnictwie podziemnym, czy górnictwie ropy naftowej i gazu).

Gwarantujemy aktualną wiedzę, możliwość indywidualnych konsultacji tematycznych, ćwiczenia laboratoryjne w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w aparaturę na światowym poziomie.

Dodatkowym atutem są zajęcia interaktywne z zastosowaniem metody warsztatowej oraz możliwość bieżącej analizy konkretnych przypadków ze specjalistami.

Zajęcia prowadzą wybitni  specjaliści – praktycy, pracownicy naukowi Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnictwa, którzy stale współpracują z wiodącymi krajowymi jak i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe, pracujących lub zamierzających pracować na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia ochrony radiologicznej oraz tych, które starają się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1).

Szczególnie adresujemy je do osób zatrudnionych, bądź poszukujących zatrudnienia w instytucjach, które prowadzą działalność w zakresie:

 • pokojowego wykorzystywania energii atomowej związaną z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego,
 • przetwarzania, składowania, utylizacji materiałów i odpadów zawierających podwyższone stężenia naturalnych nuklidów promieniotwórczych (wydobycie paliw kopalnych – węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, rud metali oraz pozostałe podziemne zakłady górnicze, produkcja nawozów fosforowych, kwasu fosforowego, pierwiastków ziem rzadkich, żelaza i stali, cementu, ceramiki, materiałów ogniotrwałych i ściernych, elektrownie węglowe, filtrowanie wód gruntowych oraz wytwarzanie energii geotermalnej,
 • rewitalizacji i rekultywacji terenów poprzemysłowych,

oraz w wojsku, straży granicznej i policji. 

W zależności od transpozycji wymagań wspomnianej powyżej dyrektywy 2013/59/EURATOM do polskiego prawa ukończenie studiów będzie mogło być wykorzystane w procesie uzyskania uprawnień eksperta ochrony przed promieniowaniem.

Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (magisterski lub licencjacki), 2 zdjęcia legitymacyjne, kwestionariusz osobowy, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), podanie do Kierownika Studiów Podyplomowych o przyjęcie na studia, umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania – wzory formularzy do pobrania na stronie: www.szkolenia.gig.eu.

Program obejmuje następujące zagadnienia ( wykłady, ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, zajęcia praktyczne w terenie):

 1. Wybrane zagadnienia z fizyki atomowej i jądrowej
 2. Podstawy ochrony radiologicznej
 3. Przepisy prawne obowiązujące w zakresie ochrony radiologicznej
 4. Detekcja promieniowania jonizującego i metody pomiarowe
 5. Naturalne i sztuczne nuklidy promieniotwórcze w środowisku naturalnym
 6. Skażenie promieniotwórcze środowiska – identyfikacja i metody kontroli
 7. Kontrola zagrożenia radiacyjnego
 8. Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i substancjami zawierającymi podwyższone stężenie nuklidów promieniotwórczych
 9. Blok uzupełniający dla IOR-1
 10. Konsultacje tematyczne.
 11. Organizacja ochrony radiologicznej w Polsce- zagadnienia praktyczne

Organizacja studiów:

 • Studia trwają 2 semestry, w sesjach sobotnio-niedzielnych, raz w miesiącu, począwszy od  października 2015 r.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w salach wykładowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz w formie zajęć laboratoryjnych w Laboratoriach badawczych Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, książki oraz poczęstunek (kawa, herbata, ciepły posiłek).
 • Program studiów obejmuje 163 godziny szkoleniowe (11 zjazdów).
 • Warunkiem ukończenia studiów jest minimum 80% frekwencja, potwierdzona podpisami na listach obecności oraz uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z egzaminów przewidywanych programem.
 • Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Głównego Instytutu Górnictwa oraz mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-1.

Tryb naboru: rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Opłaty: całkowity koszt studiów wynosi 5.900 zł (możliwość opłaty w 5 lub 10 nie oprocentowanych ratach) + koszt egzaminu PAA (400 zł)

Kontakt: mgr inż. Beata Wójcik, tel.: 32 259 26 17, 32 259 24 22, e-mail: bwojcik@gig.eu