Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (D.U. 2018, p.261)

Rozdział 1

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

 

       § 1. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego wniosek o jego wszczęcie.

       2. Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:

1)    kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej „ustawą”, lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138);

2)  propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej;

3)    propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, o którym mowa w § 2 ust. 1, a w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego;

4)    wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

5)    informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

       3. Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

1)    kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”;

2)    opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy.

       4. Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

1)    kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)    wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

       5. W przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego wspólnie zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy, zwanego dalej „wspólnym przewodem doktorskim”, dokumenty wymienione w ust. 1–4 oraz inne dokumenty wymienione w porozumieniu, o którym mowa w art. 14a ust. 2 ustawy, kandydat przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej wskazanej w porozumieniu.

       § 2. 1. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, w drodze uchwały, wszczyna przewód doktorski oraz wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem.

       2. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski może dodatkowo wyznaczyć:

1)    drugiego promotora – w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej;

2)    kopromotora – w przypadku wspólnego przewodu doktorskiego;

3)    promotora pomocniczego.

       § 3. 1. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski:

1)    powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

a)  dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, w tym promotora, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1 lub 2,

b) dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej lub nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej,

c) nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora;

2)    może powołać do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony, zwanej dalej „obroną”, oraz przyjęcia obrony co najmniej siedmioosobową komisję, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, zwaną dalej „komisją doktorską”, złożoną z:

a) członków tej rady posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewna dyscyplina naukowa albo artystyczna, stopień doktora habilitowanego w zakresie podstawowej albo pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej lub z osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej,

b) recenzentów rozprawy doktorskiej,

c) promotorów, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1.

       2. W posiedzeniach komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, zaproszony przez przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.

       § 4. 1. Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej kandydat składa egzaminy doktorskie.

       2. Terminy egzaminów doktorskich ustala przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski w porozumieniu z komisjami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

       3. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich, a w przypadku gdy jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski nie prowadzi studiów doktoranckich – według skali ocen określonej przez radę tej jednostki.

       4. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

       5. Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego, przeprowadzany zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich, a w przypadku gdy jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski nie prowadzi studiów doktoranckich – zgodnie z procedurami zatwierdzonymi w tej jednostce, stanowi potwierdzenie kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej albo artystycznej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.

       § 5. 1. Kandydat przedkłada promotorom, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem albo – w przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych, wdrożeniowych lub artystycznych – opisem, o których mowa w art. 13 ust. 6 ustawy, w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

2.    W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada promotorom, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

3.    Promotor, o którym mowa w § 2 ust. 1, przekazuje przewodniczącemu rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski rozprawę doktorską wraz z pisemną opinią, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 – także z oświadczeniami współautorów pracy zbiorowej, a promotorzy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, przekazują przewodniczącemu rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski pisemne opinie na temat rozprawy doktorskiej.

       § 6. 1. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, na wniosek jej przewodniczącego, powołuje co najmniej dwóch recenzentów.

       2. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

       3. Recenzję przedstawia się w postaci papierowej wraz z jej kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych w terminie dwóch miesięcy od dnia zlecenia jej sporządzenia. W uzasadnionych przypadkach rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.

       4. Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy.

       5. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata w powstanie tej pracy.

       6. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej, które rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski przekazuje kandydatowi i promotorom, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada radzie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, która kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia zlecenia sporządzenia tej recenzji.

       7. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski przekazuje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwanej dalej „Centralną Komisją”, kopie wszystkich recenzji oraz kopię streszczenia rozprawy doktorskiej zapisane na informatycznym nośniku danych.

       § 7. 1. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotorów, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do obrony.

       2. Przepis ust. 1 stosuje się do komisji doktorskiej, z tym że w przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem radzie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, która podejmuje uchwałę w tej sprawie.

       3. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisja doktorska zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej o terminie i miejscu obrony na co najmniej dziesięć dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. W zawiadomieniach oraz ogłoszeniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami na stronie internetowej szkoły wyższej albo jednostki organizacyjnej, w której jest przeprowadzany przewód doktorski.

       § 8. 1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisji doktorskiej. W posiedzeniu bierze udział promotor, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz co najmniej jeden recenzent.

       2. Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

       3. Po przedstawieniu przez kandydata głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej, przewodniczący rady albo komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji, a następnie otwiera dyskusję.

       § 9. 1. W przypadku wspólnych przewodów doktorskich obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu wspólnej komisji.

       2. W skład wspólnej komisji powołuje się nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych reprezentujących wszystkie jednostki organizacyjne będące stronami porozumienia, o którym mowa w art. 14a ust. 2 ustawy, posiadających tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy, a w przypadku osób reprezentujących zagraniczne jednostki organizacyjne – stopień doktora oraz status uprawniający do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, w tym recenzentów  lub promotorów, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub 2.

       § 10. Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym:

1)    rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony, z tym że uchwałę w sprawie odmowy przyjęcia obrony komisja doktorska przedstawia wraz z uzasadnieniem radzie, która podejmuje uchwałę w tej sprawie;

2)    rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora albo komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały rady w sprawie nadania stopnia doktora.

       § 11. W przypadku gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej ubiega się w tej samej jednostce organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski co najmniej dwóch kandydatów, obronę przeprowadza się równocześnie dla nich wszystkich.