Zarządzanie funduszami europejskimi w latach 2014-2020

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w WARSZAWIE,

pierwsza w rankingu polskich uczelni ekonomicznych, zaprasza  na

4 EDYCJĘ PODYPLOMOWYCH STUDIÓW

 

„ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI W LATACH 2014-2020”

Zajęcia odbywają się w Katowicach w Głównym Instytucie Górnictwa!

Studia te są kontynuacją dotychczas przeprowadzonych dziesięciu edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektem w Ramach Funduszy Europejskich i siedmiu edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Środkami Europejskimi.

Cel studiów:

​Przed Polską otwiera się właśnie ostatnia szansa na wykorzystanie znacznych środków europejskich. W latach 2014-2020 polscy beneficjenci będą mogli sięgnąć po ponad 300 mld zł z funduszy strukturalnych. Jednocześnie Unia Europejska podnosi znacznie wymagania
i standardy związane z wykorzystaniem tych środków w porównaniu do poprzedniego okresu 2007-2013 (zorientowanie na rezultaty, koncentracja, rezerwa wykonania, wyższe standardy monitorowania i ewaluacji). Wprowadzane są również zupełnie nowe instrumenty i mechanizmy dotowania przedsięwzięć rozwojowych (np. zintegrowane inwestycje terytorialne, nowe formy
i szerszy zakres stosowania instrumentów zwrotnych). Zmieniany jest także układ i zakres oferowanego wsparcia w ramach nowych programów operacyjnych. Pojawiają się nowe wymagania, ale i nowe, wielkie możliwości.

Podyplomowe Studia „Zarządzania funduszami europejskimi w latach 2014-2020” pozwolą słuchaczom -  na zdobycie:

 •   unikalnej wiedzy „z pierwszej ręki” na temat źródeł i sposobów pozyskiwania środków na różne typy projektów w latach 2014-2020,
 •   wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie aplikowania, realizacji oraz ewaluacji projektów
  w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wiedza w zakresie funduszy europejskich oraz nabyte umiejętności dotyczące praktycznego zarządzania zewnętrznymi źródłami finansowania pozwolą nie tylko na efektywne wykonywanie zleceń dotychczasowego pracodawcy, ale też umożliwiają podjęcie własnych inicjatyw w tej sferze. Oferowana znajomość szczegółowych procedur rządzących finansowaniem zewnętrznym, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich, jak również umiejętności identyfikowania obszarów wymagających wsparcia powinny umożliwić wykonywanie zadań związanych z pozyskiwaniem, monitoringiem i ewaluacją projektów finansowanych ze środków unijnych.

Wykłady i praktyczne warsztaty prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz praktyków programowania i zarządzania funduszami europejskimi, w tym m.in. ekspertów: 

 • Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
 • Urzędu Zamówień Publicznych,
 • organizacji pozarządowych

instytucji związanych z funduszami europejskimi.

Organizacja studiów:

 • program studiów obejmuje 160 godzin – 10 zjazdów weekendowych,
 • studia trwają 2 semestry (od X 2015 do VI 2016),
 • zajęcia prowadzone będą w salach Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach przy Placu Gwarków 1,
  w godzinach od 9,00 do 17,00 z przerwą na obiad.

Opłaty:  całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł. Istnieje możliwość opłat ratalnych (10 rat).

Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu (magisterski lub licencjacki),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie do Rektora SGH o przyjęcie na studia,
 • umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania.
   

Dokumenty rekrutacyjne

Program studiów

Regulamin studiów

 

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. 32-259-26-04, 32-259-26-17, e-mail: bkobylin@gig.eu