Nowy system monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych

 

NOWY SYSTEM MONITOROWANIA I KONTROLOWANIA JAKOŚCI PALIW STAŁYCH

W najbliższym czasie wprowadzone zostaną rozporządzenia wykonawcze do ustawy  o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych, które w obowiązującym systemie prawnym dotychczas nie były regulowane.

Wprowadzenie rozporządzeń dotyczących:

- metod badania paliw stałych,

- wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz

- sposobu pobierania paliw stałych

ma na celu właściwe funkcjonowanie systemu monitorowania i kontrolowania paliw stałych.

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych nie tylko monitorowaniem paliw stałych, ale także ich kontrolą oraz metodami poboru i przygotowania próbek paliw stałych zgodnie z aktualnymi  - najnowszymi uregulowaniami prawnymi.

Zajęcia poprowadzi Kierownik Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych – akredytowanego w PCA według PN-EN ISO/IEC 17025:2005, posiadającego certyfikat Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (potwierdzającego zgodność systemu zarządzania z ISO 9001:2008)

Program zajęć obejmuje:

  • Podstawy prawne procesu monitorowania i kontroli jakości paliw stałych;
  • Wymagania jakościowe dla sortymentów węglowych grubych, średnich i drobnych;
  • Metody pobierania próbek według normy PN-G-04502:2014-11;
  • Zasady projektowania procesu pobierania próbek dla sortymentów węglowych grubych, średnich i drobnych
  • Metody pobierania próbek z paliw stałych występujących w opakowaniach jednostkowych
  • Akty normatywne obowiązujące podczas badania jakości paliw stałych
  • Metody badania jakości paliw stałych

Program kursu

Termin kursu: I półrocze 2019 r. (po zebraniu grupy)

Miejsce kursu: Zespół Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice, Al. Korfantego 79a.                                   

Cena: 590,00 zł od osoby (zwolnione z VAT).

Organizacja kursu:

  • Kurs obejmuje 8 godzin wykładów.
  • Osoby, które prześlą zgłoszenie otrzymają potwierdzenie udziału w kursie fax-em, bądź e-mailem. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz poczęstunek (przerwy kawowe).

Decyduje kolejność zgłoszeń.

  • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14-dniowym terminem płatności.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 900 i prowadzone są w salach wykładowych Zespołu Edukacji i Szkoleń Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Kontakt: mgr inż. Beata Wójcik, tel. 32/259-26-04 lub 32/259-24-22, e-mail: bwojcik@gig.eu