Dyrektywa ATEX

KURS JEDNODNIOWY :

Stacjonarnie lub do wyboru również w formie on-line (w czasie rczeczywistym)

DYREKTYWA ATEX

Podstawowy kurs z zakresu techniki przeciwwybuchowej, dostarczający bazowej wiedzy w zakresie zaleceń Dyrektywy ATEX 114 (2014/34/UE) i Dyrektywy ATEX 137 USER (99/92/WE). Przeznaczony dla producentów oraz użytkowników urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, a w szczególności dla:

 • osób upoważnionych do podpisywania deklaracji zgodności WE lub świadectw zgodności części i podzespołów,
 • osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń i instalacji,
 • kadry inżynierskiej zajmującej się bezpieczeństwem technicznym i przeciwwybuchowym (elektryków, automatyków, mechaników).
 

REFERENCJE
Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

PROGRAM KURSU:
Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy - Dyrektywa ATEX 137 USER (podstawy)

 • Podstawy prawne, definicje, obowiązki pracodawcy
 • Klasyfikacja i wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem - definicje
 • Ocena i analiza ryzyka
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (informacje podstawowe)

Technika przeciwwybuchowa - Dyrektywa ATEX 114  (z uwzględnieniem zmian wprowadzanych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 9.06.2016r.) 

 • Przepisy prawne, zakres dyrektywy,
 • Zmiany wynikające z wprowadzenia nowej dyrektywy ATEX 2014/34/UE
 • Normy zharmonizowane
 • Prawa i obowiązki producenta
 • Zasadnicze wymagania dotyczące urządzeń
 • Podział i znakowanie urządzeń wg dyrektywy ATEX

Proces certyfikacji wg dyrektywy ATEX - wiadomości podstawowe

 • Zapewnienie jakości produkcji -  deklaracja i zaświadczenie zgodności
 • Dokumentacja towarzysząca wyrobom Ex
 • Jednostka Notyfikowana jako wsparcie dla producenta

 

KADRA DYDAKTYCZNA
Kurs poprowadzi  ekspert Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX, oraz pierwszej w Polsce Jednostki  Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx. 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych i obejmuje wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników,  omówienie studium przypadku - omówienie zagadnień praktycznych. 
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.
   

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/10/2020 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

   

Termin:  16 czerwca 2021 r.

Dodatkowy termin: 30 marca 2021

Cena: 650,00 zł/osobę (zw. z VAT)
 

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska tel. +48 32-259-26-04 lub + 48 32-259-26-17, e-mail: bkobylin@gig.eu

 
Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.