Nowe Prawo Energetyczne – kompendium wiedzy (stan prawny na dzień 1 października 2016 r.)

Szkolenie jednodniowe dla przedstawicieli
Jednostek Samorządu Terytorialnego:

 

Nowe Prawo Energetyczne – kompendium wiedzy
stan prawny na dzień 1 października 2016 r.

 

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, jednostki naukowej podległej Ministerstwu Energii,  zaprasza na  cykl   szkoleniowy prowadzony przez specjalistów Urzędu Regulacji Energetyki i poświęcony nowemu prawu energetycznemu.

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy niezbędnej przedstawicielom administracji publicznej, których zakres  obowiązków obejmuje sprawy merytorycznie związane z Ustawą Prawo Energetyczne.

Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie podstaw w zakresie prawa energetycznego
w sposób przystępny zarówno osobom dla których są to zagadnienia nowe jak i posiadającym pewne doświadczenia w tym temacie. W trakcie zajęć zasygnalizowane również zostaną zmiany w Ustawie Prawo Energetyczne wprowadzone w 2016 roku.

Szczegółowe omówienie nowelizacji ustawy w zakresie dotyczącym odbiorców w warunkach rynku energii (dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego), będzie przedmiotem drugiego szkolenia: „Działalność Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w świetle zmian
w Prawie Energetycznym oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii”, które zaplanowane zostało na dzień 30 listopada 2016 r.(ofertę znajdą Państwo w załączeniu).

Program szkolenia stanowi kompendium wiedzy w zakresie takich tematów jak:

 • Polski rynek energetyczny, a regulacje prawa unijnego.
 • Prawo energetyczne, założenia ustawy, podstawowe definicje.
 • Koncesje.
 • Taryfy.
 • Rozliczenia za dostarczone paliwa gazowe i energię.
 • Umowy funkcjonujące na rynku energetycznym (przyłączeniowe, dostarczania, sprzedaży, kompleksowe).
 • Zmiana sprzedawcy.
 • Wstrzymanie dostaw paliw gazowych i energii.
 • Kto i jakie rozstrzyga spory.
 • Uprawnienia kontrolne przedsiębiorstwa energetycznego.
 • Odbiorca wrażliwy.
 • Zbiór praw konsumenta.
 • Planowanie energetyczne w gminach.

ze wskazaniem zmian w stosunku do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku:

 • Zmiany, które weszły w życie w dniu 17 marca, 1 kwietnia i 1 lipca 2016 r. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 266).
 • Zmiany, które weszły w życie z dniem 19 maja 2016 r. Zmiany te wynikają z ustawy
  z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893).
 • Zmiany, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2016 r. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 925) oraz z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
  o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.).
 • Zmiany, które weszły w życie w dniu 1 sierpnia 2016 r. Zmiany te wynikają z ustawy
  z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1052).
 • Zmiany, które weszły w życie w dniu 3 sierpnia i 2 września 2016 r. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165).
 • Zmiany, które weszły w życie w dniu 1 października 2016 r. Zmiany te wynikają
  z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)

 

Szkolenie poprowadzi: aplikant radcowski od wielu lat zajmujący się prawem energetycznym, autor publikacji z zakresu prawa energetycznego – na co dzień zatrudniony w Urzędzie Regulacji Energetyki

 

Organizacja:

 • Szkolenie trwa 5 godzin  i obejmuje wykłady teoretyczne oraz dyskusję.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności.
 • Prosimy o odesłanie załączonej karty uczestnictwa do dnia: 25.11.2016 r.

 

Termin: po zebraniu grupy lub na zamówienie

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, 

Cena: 350,00 zł/osobę (zw. z VAT) za udział w jednym dniu szkoleniowym lub 500,00 zł przy uczestnictwie w obu dniach szkoleniowych.

Cena uwzględnia materiały szkoleniowe, wydanie stosownych zaświadczeń oraz poczęstunek w trakcie kursu (kawa, herbata, catering).  

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. 32-259-26-04, e-mail: bkobylin@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.