Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG oferuje pomoc w zakresie procedury uzyskania dofinansowania ze środków Krajowego Fundusz Szkoleniowego, na realizację studiów podyplomowych oraz kursów będących w ofercie GIG.

 

Informacja o Krajowym Funduszu Szkoleniowym

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach środków Funduszu Pracy

Termin naboru wniosków – od 01.02.2017r. do wyczerpania limitu środków
 

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia (spełniającego kryterium z ustawy: II profil pomocy w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy) starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, że szkolenia realizowane w ramach bonu szkoleniowego muszą się zakończyć do dnia 30 listopada 2017 r.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100%   przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

–  jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe  – w formie wypłaty na konto instytucji szkoleniowej,

–  niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wypłaty na konto wykonawcy badania

–  przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

–  zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

c)powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Starosta finansuje koszty w ramach bonu szkoleniowego do wysokości określonej w bonie, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.