Menedżerskie oparte na strukturze MBA

STUDIA PODYPLOMOWE

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
 

MENEDŻERSKIE OPARTE NA STRUKTURZE MBA

 

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy menedżerskiej, niezbędnej do pełnienia funkcji kierowniczych we współczesnej gospodarce. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, słuchacze nabywają kompetencje menedżerskie, wymieniają się doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które procentują w ich karierze zawodowej.
 

Zajęcia prowadzą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej. Każdy wykładowca posiada amerykańskiego partnera, z którym współpracuje przy koordynacji programu i metod nauczania.
 

Studia adresowane są do:

 • obecnych i przyszłych menadżerów różnych szczebli przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego,
 • właścicieli firm, którzy chcą skonfrontować stosowane przez siebie praktyczne rozwiązania z innymi podejściami,
 • absolwentów ekonomii i zarządzania, którzy kilka lat po ukończeniu studiów pragną odświeżyć wiedzę, poznać najnowsze trendy i poprawić swoją pozycję na rynku pracy,
 • absolwentów innych kierunków studiów, pragnących uzupełnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania.
   

Organizacja studiów:

 • Studia trwają 2 semestry, w sesjach sobotnio-niedzielnych, raz w miesiącu, (w wyjątkowych sytuacjach dwa razy w miesiącu).
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów, w gmachu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i książki oraz poczęstunek (kawa, herbata, lunch).
 • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych i ćwiczeń (10 zjazdów).
 • Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych.
 • Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.
 • Studia organizowane są raz w roku.
  Kolejna, planowana XXXII edycja: marzec 2021 – marzec 2022 (nabór od stycznia 2021).
 • Studia organizowane są hybrydowo tzn. w obecnej sytuacji zdalnie, za pośrednictwem dedykowanej platformy edukacyjnej, dającej możliwość interaktywnego uczestnictwa w zajęciach. W przypadku zmiany przepisów będzie ponownie możliwość uczestnictwa w zajęciach na sali wykładowej.

 

Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, 2 zdjęcia legitymacyjne, zaświadczenie o stażu pracy (wymagany roczny staż) i zajmowanym stanowisku, kwestionariusz osobowy, podanie do rektora SGH o przyjęcie na studia, umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania. 

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Podanie

Program studiów

Regulamin studiów

 

Opłaty: Całkowity koszt studiów wynosi 8.100 zł (możliwość opłaty w 2 lub 10 ratach).

Kontakt: mgr Dorota Lorenc, tel. 32-259-22-33, 32-259-26-04, e-mail: dlorenc@gig.eu