Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 
 KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
 
Celem kursu jest przedstawienie i aktualizacja wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji w zarządach i organach nadzorczych wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych, oraz przygotowanie merytoryczne osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na członków rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.
 

Program kursu opracowany został na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259). Zgodnie z art. 21 ust. 2 program kursu obejmuje następujące dziedziny:

1)   prawo gospodarcze publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202), ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2016 r. poz. 980 i 1954),

2)   prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych,

3)   prawo pracy,

4)   prawo rynku kapitałowego,

5)   podstawy ekonomii,

6)   podstawy zarządzania,

7)   finanse przedsiębiorstw,

8)   rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych,

9)   zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie,

10)  prawo gospodarcze Unii Europejskiej.
 

Zajęcia prowadzą doświadczeni prawnicy i ekonomiści - nauczyciele akademiccy i praktycy gospodarczy oraz eksperci – w większości wywodzący się z dawnego Ministerstwa Skarbu Państwa.
 

Egzamin odbywa się w Warszawie i przeprowadza go Komisja Egzaminacyjna powoływana przez Prezesa Rady Ministrów. Składa się z części pisemnej (test) i ustnej. Absolwent otrzymuje stosowny dyplom i jednocześnie zostaje wpisany na ogólnopolską listę kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Całość problematyki reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych (Dz.U. poz. 317).

Procedury zgłaszania na egzamin wraz z dostępnymi terminami egzaminów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Organizacja kursu:

 • Kurs trwa 105 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
 • Zajęcia odbywają się w salach wykładowych Zespołu Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice, Al. Korfantego 79a.
 • Zajęcia realizowane są w trakcie sześciu cotygodniowych sesji, w systemie: piątek w godz. 15.00 – 20.00, sobota w godz. 9.00 – 17.00  i w niektóre niedziele 9.00 – 14.00/16.00.
 • W ramach wniesionej opłaty uczestnik kursu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, dostęp do bazy testów on-line (ważny do miesiąca od terminu zakończenia kursu), i poczęstunek (kawa, herbata), oraz po zakończeniu kursu stosowne zaświadczenie.
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
                  

           Planowany termin realizacji 52 edycji kursu:  6 marzec 2020 r.

            Harmonogram kursu

 

Opłaty:

 • Cena kursu wynosi 3.100,00 zł płatne w całości (do 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia udziału w kursie) lub w dwóch ratach (I rata w wysokości 1.600,00 zł płatna do 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, druga rata w wysokości 1.500,00 zł płatna najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem zakończenia kursu).
   
 • Opłata egzaminacyjna pobierana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów: 850,00 zł (dokonywana bezpośrednio na konto KPRM).

Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń - przesłanie karty zgłoszenia  oraz potwierdzenia dokonania stosownej opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na kurs.
 

Regulamin kursu

Karta zgłoszenia

 

Inne wymagane dokumenty kwestionariusz osobowy (dostępny u organizatora).

 

 

Kontakt: mgr Aleksandra Tochowicz, tel. 32-259-26-04, 32-259-26-17; e-mail: atochowicz@gig.eu 

 

MATERIAŁY POMOCNICZE:

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.)

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202)

Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2016 r. poz. 980 i 1954)

Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561)