Auditor Energetyczny

KURS

CERTYFIKATOR I AUDYTOR ENERGETYCZNY

Celem kursu jest przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu:

  • sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącego całość techniczno-użytkową, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

oraz

  • sporządzania audytów energetycznych i remontowych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 z późniejszymi zmianami o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Zajęcia prowadzą audytorzy energetyczni Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz weryfikatorzy audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego – specjaliści z Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Kurs adresowany jest do: osób, które chcą nabyć wiedzę praktyczną w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielna część techniczno-użytkową, a także audytów energetycznych i remontowych wykonywanych m.in. w celu wykorzystania wsparcia z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

Informujemy, że zgodnie z art. 17 wspomnianej ustawy
o charakterystyce energetycznej budynków świadectwa charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

3) ukończyła:

a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo

b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia  podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

4) posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

Organizacja kursu:

  • Kurs trwa 6 dni (48 godz.), w sesjach sobotnio-niedzielnych.
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w salach wykładowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
  • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i książki oraz poczęstunek (kawa, herbata).
  • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
  • Rekrutacja kandydatów jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Opłaty: całkowity koszt wynosi 1.600 zł

 

Program kursu

Karta zgłoszenia

 

Kontakt: mgr inż. Beata Wójcik, tel. 032-259-24-22, e-mail: bwojcik@gig.katowice.pl

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.