Kurs dla pracodawców oraz pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie z azbestem

KURS DLA 
 

PRACODAWCÓW ORAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY PRACACH W KONTAKCIE Z AZBESTEM
 

Kurs adresowany jest do pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest oraz pracodawców i osób kierujących takimi pracownikami.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 216 z dn. 31.10.2005., poz. 1824), pracodawcom zatrudniającym pracowników przy usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest, stawiane są szczegółowe wymagania odnośnie zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia tych prac. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy zatrudnieni przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest oraz osoby kierujące takimi pracownikami powinni być odpowiednio przeszkoleni.

 
Kurs realizowany jest na podstawie programu stanowiącego załącznik do powołanego powyżej rozporządzenia i uwzględnia:
  • potencjalne zagrożenie zdrowia wynikające z narażenia na działanie pyłu azbestu;
  • dopuszczalne i faktyczne stężenia pyłu azbestu w środowisku pracy oraz potrzeby monitorowania zanieczyszczeń powietrza;
  • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • organizowanie i wykonywanie prac w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, w tym:
- środków ostrożności związanych ze stosowaniem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
- specjalnych środków ostrożności minimalizujących narażenie na działanie pyłu azbestu,
- zachowania przy wykonywaniu pracy wymagań higienicznych, w tym powstrzymywania się od palenia tytoniu w miejscu pracy;
  • postępowanie w sytuacjach awaryjnych, a także udzielanie pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.
     

Organizacja szkolenia:

  • Kurs trwa 1 dzień i obejmuje 6,5 godz. lekcyjnych.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie ukończenia kursu.
  • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia - pocztą lub faxem.

Kurs organizowany jest zwykle w I i II połowie roku.
Najbliższy planowany termin: termin zostanie podany po zebraniu 15-sto osobowej grupy.
  
Miejsce kursu: Zespół Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice Al. Korfantego 79 a.
 
Cena za kurs: 390,00 zł od osoby ( zw. z VAT ).
 

Karta zgłoszenia
 

Kontakt: mgr Dorota Lorenc, tel. 32-259-22-33, 32-259-26-04, e-mail: dlorenc@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.