Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

STUDIA PODYPLOMOWE GIG:
 
BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

 

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne kadry menedżerskiej przedsiębiorstw projektujących, produkujących i  użytkujących urządzenia oraz systemy ochronne przeznaczone do eksploatacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, a także osób zarządzających, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w przedsiębiorstwach, w których występują strefy zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem.
Absolwenci uzyskają wiedzę i przygotowanie zawodowe w zakresie projektowania, eksploatacji oraz odbiorów urządzeń budowy przeciwwybuchowej, a także zarządzania bezpieczeństwem technicznym w obiektach podwyższonego ryzyka i przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 

Kadrę dydaktyczną stanowią w większości pracownicy naukowi i badawczy GIG, w tym Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, zawodowo zajmujący się problematyką bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Wszyscy wykładowcy są wybitnymi specjalistami z przedmiotowego zakresu oraz posiadają bogate doświadczenie dydaktyczne.

 

Tematyka zajęć obejmuje między innymi zagadnienia związane z projektowaniem, integrowaniem oraz eksploatacją systemów ochronnych i urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie technicznym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z programem opracowanym w Głównym Instytucie Górnictwa.

 Program studiów

 

Ukończenie studiów daje możliwość uzyskania Certyfikatu KompetencjiMenedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego” wydawanego przez Jednostkę Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa.

Więcej informacji na temat procesu certyfikacji można uzyskać tutaj
 
 
Organizacja studiów:
 • Studia trwają 2 semestry.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Sesje odbywają się raz w miesiącu, w salach GIG w Katowicach.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
 • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych (10 zjazdów).
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie comiesięcznych egzaminów obejmujących uprzednio zrealizowany blok tematyczny.
 • Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Głównego Instytutu Górnictwa.
 • Planowany termin rozpoczęcia: październik 2020 r.
 • Terminy zjazdów:
   24-25.10.2020
   21-22.11.2020
   12-13.12.2020
   9-10.01.2021
   27-28.02.2021
   13-14.03.2021
   27-28.03.2021
   17-18.04.2021
   8-9.05.2021
   29-30.05.2021
   19.06.2021 - zakończenie

W przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej prowadzenie zajęć z uczestnikami na sali wykładowej, GIG może zdecydować o realizacji zajęć i egzaminów zdalnie dla wszystkich uczestników, do momentu ustąpienia okoliczności, które były przyczyną zmiany.

Ponadto, na wniosek uczestnika studiów, istnieje możliwość realizacji części zajęć w formie zdalnej, za pośrednictwem dedykowanej platformy e-learningowej. Szczegóły organizacyjne znajdują się w Regulaminie studiów.

Regulamin studiów
 

 
Opłaty: cena jednego semestru studiów wynosi 4.800 zł – zwolnione z VAT (możliwość opłaty w 2 lub 10 nieoprocentowanych ratach).
 
Tryb naboru: rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).
 
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, kwestionariusz osobowy, podanie o przyjęcie na studia, umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania
 
Dokumenty rekrutacyjne:
 
 
 
Kontakt: mgr Beata Wójcik, tel. 32-259-26-04, e-mail: bwojcik@gig.eu.