Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH, W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM, PRZED I PO NIM

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  o szkolnictwie

  wyższym i nauce (Dz.U.2018, p. 1669);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, p.1668);

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018,

  p. 1818).

I. Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed 1 października 2018 roku:

Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed 1 października 2018 roku są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Jeżeli stopień doktora zostanie nadany po dniu 30 kwietnia 2019 roku, zostanie on nadany w dziedzinach i dyscyplinach wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  dnia 20 września 2018 r.  w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018, poz. 1818).

II. Przewody doktorskie wszczęte w okresie od 1 października 2018 do 30 kwietnia 2019 roku (tzw. okres przejściowy):

Przewody doktorskie w okresie od 1 października 2018 roku do 30 kwietnia 2019  roku wszczyna się na zasadach dotychczasowych, przy czym stopień lub tytuł naukowy nadaje się w dziedzinach  i dyscyplinach wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018, p. 1818).

III. W okresie od 1 maja 2019  do 30 września 2019 roku nie wszczyna się przewodów doktorskich

IV. Przewody doktorskie wszczęte w okresie od 1 października 2019 do 31 grudnia 2020 roku (tzw. okres przejściowy):

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte w okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku prowadzi się na podstawie przepisów nowej Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z tym że do osiągnięć wymienionych  w niniejszej ustawie zalicza się także publikacje naukowe wymienione w art. 179 ust. 6 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

V. Od 1 stycznia 2021 roku postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przeprowadza się według nowych zasad określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Uwaga:
Wszystkie postępowania awansowe w toku oraz wszczęte na zasadach dotychczasowych   w okresie do 30 kwietnia 2019 roku i niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z art. 179 ust. 4 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz. 1669), odpowiednio umarza się lub zamyka.