Akademia samorządowa - Zarządzanie zrównoważonym rozwojem gminy

STUDIA PODYPLOMOWE GIG: obecnie nie prowadzimy naboru na ten kierunek
 

AKADEMIA SAMORZĄDOWA – ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM GMINY
 

Dynamika zmian prawnych w ochronie środowiska, nowe formy ochrony przyrody takie jak obszary NATURA 2000, planowanie przestrzenne, konsultacje społeczne są zaledwie fragmentem szerokiej płaszczyzny programowania zrównoważonego rozwoju i podejmowania decyzji w tym zakresie. Zachodzące obecnie dynamiczne przeobrażenia w zakresie przebudowy miast i wsi wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno
z zakresu gospodarki przestrzennej, jak i hydrologii, ochrony środowiska, czy też socjologii, ekonomii oraz zarządzania. Przedstawiciele samorządu odpowiedzialni merytorycznie za obszary tematyczne stają przed koniecznością identyfikowania i prawidłowej, niejednokrotnie horyzontalnej oceny skutków podejmowanych działań zarówno w wymiarze lokalnych celów rozwojowych, jak i potencjalnych konfliktów społecznych
i środowiskowych.

W odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby w zakresie kształtowania systemowych zmian w programowaniu
i zarządzaniu środowiskiem, został opracowany  160 godzinny  program studiów podyplomowych dla pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw komunalnych oraz innych zainteresowanych osób, które uczestniczą w procesach kształtowania przestrzeni miast i regionów.

Zajęcia będą organizowane w formie wykładów aktywizujących  i zajęć praktycznych , jak: ćwiczenia, warsztaty, debaty, dyskusja, case study. Zakładamy, iż prezentowane przez nas zagadnienia umożliwią słuchaczom diagnozę problemów własnych społeczności lokalnych, które potencjalnie mogą być rozwiązane
z wykorzystaniem dostępnych środków UE.

Sylwetka absolwenta:  absolwent po ukończeniu studiów będzie wysokiej klasy specjalistą, przygotowanym teoretycznie i praktycznie w zakresie ochrony i racjonalnego zarządzania zasobami środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia, zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym prowadzenia studiów podyplomowych przez wyższe uczelnie.

Kadrę dydaktyczną stanowi multidyscyplinarny zespół specjalistów z dziedziny inżynierii  środowiska oraz zrównoważonego rozwoju (pracownicy naukowi oraz praktycy posiadający znaczące osiągnięcia w zakresie pozyskiwania środków na realizacje inwestycji zarówno z funduszy krajowych jak i zagranicznych, m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności). Wykładowcy współpracują z renomowanymi ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy oraz doświadczonymi zespołami projektowo-technologicznymi przy realizacji projektów badawczych realizowanych w ramach programów operacyjnych, w tym europejskiej współpracy terytorialnej (BSR, CE, INTERREG IVC) oraz programów ramowych.

 

Program studiów

 

Organizacja studiów:

  • Studia trwają 2 semestry,  w sesjach sobotnio-niedzielnych, raz  w miesiącu.
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w obiektach dydaktycznych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, ponadto przewidywane są zajęcia terenowe.
  • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz książki. Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych i ćwiczeń (10 zjazdów).
  • Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
  • Najbliższa planowana edycja: 

Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Wymagane dokumenty :

  • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • kwestionariusz osobowy, 
  • podanie do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia, 
  • umowa pomiędzy uczestnikiem, a GIG dotycząca zasad finansowania.

Opłaty: Całkowity koszt studiów wynosi 1.950 zł za semestr (zwolnione z VAT) (możliwość opłaty w 2 lub 10 nie oprocentowanych ratach).