Energetyka współczesna. Procesy, procedury, projektowanie (budownictwo, architektura, technologia)

STUDIA PODYPLOMOWE -  Obecnie nie prowadzimy naboru na ten kierunek

ENERGETYKA WSPÓŁCZESNA.  PROCESY,  PROCEDURY,  PROJEKTOWANIE     
(BUDOWNICTWO,  ARCHITEKTURA,  TECHNOLOGIA) 

 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu  szeregu zagadnień dotyczących współczesnej energetyki, ze szczególnym naciskiem na procesy zachodzące w  tym obszarze, obowiązujące procedury określające zasady eksploatacji, powstawania i przetwarzania oraz wykorzystania energii, a także projektowania obiektów związanych z powstawaniem i przetwarzaniem energii oraz obiektów energię te zużywających.

  • Procesy rozumiane są  jako zmiany zachodzące współcześnie i w dającej się przewidzieć przyszłości w wyborze nośników i technologii energetycznych z punktu widzenia wartości ekonomicznych i ekologicznych.
  • Procedury czyli rozporządzenia i ustawy określające postępowanie w zakresie powstawania, przetwarzania i wykorzystania energii oraz projektowania i użytkowania obiektów, w których energia powstaje i w których jest zużywana.
  • Projektowanie – całość działań związanych z procesem przygotowania i realizacji obiektów, w których energia powstaje i w których jest zużywana. 

Całość procesów, procedur i projektowania przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju i synergii wszystkich wymienionych  elementów powinna pomóc przyszłym absolwentom tych studiów w realizacji nowoczesnych, opartych o współczesną energetykę, rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych i technologicznych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, w szczególności architektów,  absolwentów kierunku  budownictwo, pracowników branży energetycznej i innych specjalności, pracowników administracji różnych szczebli oraz działaczy samorządowych.

Program studiów

 

Organizacja studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Sesje odbywają się raz w miesiącu, w salach GIG lub WST w Katowicach.
  • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
  • Program studiów obejmuje 240 godzin wykładowych (15 zjazdów sobotnio-niedzielnych).
  • Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Głównego Instytutu Górnictwa oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
     

Opłaty: cena jednego semestru studiów wynosi 2.450 zł – zwolnione z VAT (możliwość opłaty w 2 lub 10 nieoprocentowanych ratach).
 

Tryb naboru: rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, 2 zdjęcia legitymacyjne, kwestionariusz osobowy, podanie o przyjęcie na studia, umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania.
 

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. 032-259-26-04, e-mail: bkobylin@gig.eu