Studia doktoranckie w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej

Kierownik Studiów
prof. dr hab. Adam Smoliński
asmolinski@gig.eu  

Program studiów obejmuje  wykłady specjalistyczne  z zakresu górnictwa i geologii inżynierskiej, zagadnienia z obszaru ekonomiki, organizacji i zarządzania, ochrony własności intelektualnej i psychologii w biznesie oraz zajęcia umożliwiające zdobycie umiejętności niezbędnych w samodzielnej pracy badawczej i naukowej, w tym umiejętności pisania artykułów naukowych

Celem studiów doktoranckich jest  przygotowanie kandydata do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie górnictwa i geologii inżynierskiej.  Absolwenci uzyskają  szeroką wiedzą specjalistyczną, umiejętność współpracy naukowej z innymi ośrodkami w kraju, oraz przygotowanie badawcze niezbędne w dalszej pracy naukowej. Osoby, które nie planują dalszej kariery naukowej wykorzystają nabyte w ramach studiów umiejętności poznawcze, umiejętności samokształcenia oraz doświadczenie organizacyjne w pracy zawodowej.

 

Oferta studiów doktoranckich kierowana jest do absolwentów studiów technicznych bez doświadczenia zawodowego, jak również pracowników przedsiębiorstw  oraz innych osób zainteresowanych studiami doktoranckimi z zakresu górnictwa i geologii inżynierskiej. 

Możliwość otrzymania stypendium w ramach pomocy materialnej ze środków MNiSW.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW                                                           PLAN ZAJĘĆ I SEM.⇒