Mechanika górotworu, obudowa wyrobisk i geofizyka górnicza

 

Główny Instytut Górnictwa zaprasza na I edycję studiów podyplomowych z zakresu
MECHANIKI GÓROTWORU, OBUDOWY WYROBISK I GEOFIZYKI GÓRNICZEJ

 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą praktyczną i teoretyczną  w zakresie zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami oraz utrzymania podziemnych wyrobisk górniczych.

Program studiów obejmuje następujące tematy:

 • Organizacja pracy Stacji Geofizyki Górniczej
 • Sejsmologia górnicza
 • Metody sejsmiczne
 • Grawimetria
 • Radiometria
 • Metody elektryczne i elektromagnetyczne
 • Geofizyka otworowa
 • Magnetometria
 • Ogólna mechanika górotworu
 • Wyrobiska udostępniające
 • Wyrobiska przygotowawcze
 • Mechanika górotworu i tąpania
 • Kotwienie górotworu
 • Obudowa wyrobisk korytarzowych
 • Obudowa wyrobisk ścianowych

Ramowy program studiów
 

Studia adresowane są do kadry inżynieryjno-technicznej kopalń, w szczególności pracowników z działów tąpań i obudowy oraz w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności górniczej i specjalności geofizycznej, którzy chcą podnieść swoje kompetencje oraz zaktualizować i uzupełnić swoją wiedzę w/w zakresie.

Ponadto odbycie studiów podyplomowych upoważnia do starania się o kwalifikacje geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1229 w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Prawo Geologiczne i Górnicze Dz. U. z 2016 r. Poz. 1131 - "Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące czynności geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych").

 

KADRA DYDAKTYCZNA
Kadrę dydaktyczną stanowią w głównej mierze pracownicy naukowi i specjaliści Głównego Instytutu Górnictwa z Zakładu Geologii i Geofizyki oraz Zakładu Technologii Eksploatacji, Tąpań i Obudów Górniczych, wspomagani przez ekspertów zewnętrznych zajmujących się górnictwem i geofizyką.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Studia realizowane są w dwóch semestrach od marca 2021 r. do lutego 2022 r.
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się raz w miesiącu (w wyjątkowych sytuacjach dwa raz w miesiącu) – w soboty i niedziele.
 • Studia realizowane są w formie zdalnej za pośrednictwem platformy e-szkolenia.gig.eu (jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli na realizację zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia odbywać się będą w formie hybrydowej - stacjonarnie w Centrum Rozwoju Kompetencji Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach i zdalnie).
 • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych realizowanych w formie wykładów teoretycznych oraz ćwiczeń i warsztatów.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminów obejmujących uprzednio zrealizowany blok tematyczny.
 • Planowany termin rozpoczęcia: 20 marzec 2021 r.
 • Terminarz zjazdów:
  20-21 marzec 2021 r.
  17-18 kwiecień 2021 r.
  8-9 maj 2021 r.
  12-13 czerwiec 2021 r.

  25-26 wrzesień 2021 r.
  23-24 październik 2021 r.
  20-21 listopad 2021 r.
  11-12 grudzień 2021 r.
  15-16 styczeń 2022 r.
  5-6 luty 2022 r.
  26 luty 2022 r. - zakończenie

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS-54/10/2020 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego
  w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. 

 

Warunki uczestnictwa:

Kandydaci powinni posiadać ukończone studia na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim. Zakwalifikowanie do udziału w studiach następuje po przedłożeniu przez Kandydata w sekretariacie studiów:

–      kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

–      wypełnionego  kwestionariusza osobowego,

–      podania do Kierownika Centrum Rozwoju Kompetencji GIG o przyjęcie na studia podyplomowe.

Cena studiów: 5.900 zł (zwolnione z VAT) za 2 semestry. Istnieje możliwość opłaty w 2 lub 10 ratach. Rozliczenia odbywają się na podstawie faktur wystawionych w terminach określonych w załączniku do umowy.

 

Tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).
Zapisy na studia odbywają się drogą elektroniczną.

Rozpoczęcie naboru: 2.03.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne:

 Kwestionariusz osobowy

 Podanie

 

Regulamin studiów

 

Kontakt: mgr Aleksandra Tochowicz, e-mail: atochowicz@gig.eu

Centrum Rozwoju Kompetencji GIG tel. 32-259-26-04, 32-259-26-17, fax. 32-259-27-74