Menedżerskie oparte na strukturze MBA

STUDIA PODYPLOMOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
 

MENEDŻERSKIE OPARTE NA STRUKTURZE MBA

EDYCJA XXXII

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie serdecznie zaprasza na XXXII edycję podyplomowych studiów odbywających się w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. 

Celem studiów jest umożliwienie osobom o różnych kierunkach wykształcenia
i zainteresowaniach zawodowych zdobycie umiejętności niezbędnych do zarządzania firmą
i rozwiązywania problemów typowych dla gospodarki rynkowej. Program merytoryczny Studiów został opracowany przy współpracy wykładowców SGH oraz University of Minnesota. Jego konstrukcja opiera się na klasycznym amerykańskim programie MBA.

Zajęcia prowadzą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej. Każdy wykładowca posiada amerykańskiego partnera, z którym współpracuje przy koordynacji programu i metod nauczania.

Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw pragnącej doskonalić swoje umiejętności menedżerskie, osób posiadających praktykę zawodową zamierzających objąć w przedsiębiorstwie funkcje kierownicze, inżynierów, finansistów i ekonomistów oraz osób zamierzających samodzielnie prowadzić swoje firmy w warunkach konkurencji rynkowej. Adresatem studiów może być również kadra zarządzająca samorządów terytorialnych, jak i innych  jednostek sektora finansów publicznych.

Organizacja studiów:

  • Studia trwają 2 semestry, w sesjach sobotnio-niedzielnych, raz w miesiącu,
    (w wyjątkowych sytuacjach dwa razy w miesiącu)
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów, w gmachu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
  • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i książki oraz poczęstunek (kawa, herbata, lunch).
  • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych i ćwiczeń (10 zjazdów).
  • Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych. 
  • Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.
  • Studia organizowane są raz w roku, w edycji jesiennej. Kolejna, planowana XXXII edycja: październik 2020 – czerwiec 2021 ( nabór od połowy kwietnia 2020 )

Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, 2 zdjęcia legitymacyjne, zaświadczenie o stażu pracy (wymagany roczny staż) i zajmowanym stanowisku, kwestionariusz osobowy, podanie do rektora SGH o przyjęcie na studia, umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania.

 

Dokumenty do pobrania:

Podanie

Kwestionariusz osobowy

Ramowy program studiów

Regulamin studiów

 

Opłaty: Całkowity koszt studiów wynosi 8100 zł (zwolnione z VAT). Istnieje możliwość opłaty w 2 lub 10 ratach.

Kontakt: mgr Dorota Lorenc tel. 32-259-22-33, e-mail: dlorenc@gig.eu