Menedżerskie oparte na strukturze MBA

STUDIA PODYPLOMOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
 

MENEDŻERSKIE OPARTE NA STRUKTURZE MBA

EDYCJA XXXI

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie serdecznie zaprasza na XXXI edycję podyplomowych studiów odbywających się w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. 

Celem studiów jest umożliwienie osobom o różnych kierunkach i zainteresowaniach zawodowych zdobycie szerokiego wachlarza umiejętności niezbędnych do zarządzania firmą i rozwiązywania problemów typowych dla gospodarki rynkowej. Program merytoryczny Studiów został opracowany dzięki współpracy wykładowców Szkoły Głównej Handlowej oraz University of Minnesota. Jego konstrukcja opiera się na klasycznym amerykańskim programie MBA (Masters of Business Administration)

Zajęcia prowadzą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy. Każdy polski wykładowca posiada amerykańskiego partnera, z którym współpracuje przy koordynacji programu i metod nauczania.

Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw pragnącej doskonalić swoje umiejętności menedżerskie, osób posiadających praktykę zawodową zamierzających objąć w przedsiębiorstwie funkcje kierownicze, inżynierów, finansistów i ekonomistów oraz osób zamierzających samodzielnie prowadzić swoje firmy w warunkach konkurencji rynkowej. Adresatem studiów może być również kadra zarządzająca samorządów terytorialnych, jak i innych  jednostek sektora finansów publicznych.

Organizacja studiów:

 • Studia trwają 2 semestry, w sesjach sobotnio-niedzielnych, raz w miesiącu ( w wyjątkowych sytuacjach dwa razy w miesiącu).
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów, w gmachu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i książki oraz poczęstunek (kawa, herbata, lunch).
 • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych i ćwiczeń (10 zjazdów).
 • Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych.
 • Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.
 • Studia organizowane są raz w roku, w edycji jesiennej. Kolejna, planowana XXXI edycja: październik 2019 – czerwiec 2020 (nabór od połowy kwietnia 2019)

Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

 

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 • 2 zdjęcia legitymacyjne,

 • zaświadczenie o stażu pracy (wymagany min. roczny staż) i zajmowanym stanowisku,

 • kwestionariusz osobowy (do pobrania z tej strony),

 • podanie do rektora SGH o przyjęcie na studia (do pobrania z tej strony),

 • umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania.

 

Dokumenty do pobrania:

Podanie

Kwestionariusz osobowy

Ramowy program studiów

Regulamin studiów

 

Opłaty:
Całkowity koszt studiów wynosi 8100 zł (zwolnione z VAT). Istnieje możliwość opłaty w 2 lub 10 ratach.

Kontakt: mgr Dorota Lorenc tel. 32-259-22-33, e-mail: dlorenc@gig.eu