Kurs dla Pomiarowców-Metaniarzy oraz wykonujących pomiaryw zakresie badań wskaźników zagrożenia metanowego oraz wyrzutami gazów

KURS DLA
POMIAROWCÓW-METANIARZY ORAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH POMIARY W ZAKRESIE BADAŃ WSKAŹNIKÓW ZAGROŻENIA METANOWEGO ORAZ WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ

Kurs przeznaczony jest dla pomiarowców-metaniarzy i osób wykonujących czynności w zakresie wykrywania gazów kopalnianych, określania metanonośności pokładów oraz parametrów wyrzutowych i ukierunkowane jest na zapoznanie słuchaczy ze sposobami prowadzenia pomiarów i dokumentowania uzyskanych wyników oraz prognozowania, rozpoznawania i zapobiegania występującym zagrożeniom.

 
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z: metodami pomiaru stężenia gazów kopalnianych oraz budową, parametrami technicznymi i instrukcjami obsługi przyrządów pomiarowych, a także uzyskanie umiejętności prawidłowej obsługi stosowanych w praktyce przyrządów oraz dokumentowania i interpretacji wyników wykonywanych pomiarów – w tym, w aspekcie zagrożenia wyrzutami gazów i skał. 

 

W programie kursu ujęto zagadnienia związane z wykonywaniem pomiarów parametrów wentylacyjnych powietrza kopalnianego oraz kontroli tam wentylacyjnych i izolacyjnych oraz praktyczne ćwiczenia z przyrządami stosowanymi w zakładach górniczych do prowadzenia pomiarów zagrożenia wentylacyjnego, metanowego i wyrzutowego. 

 W trakcie kursu omawiane są również:

  • czynniki rzutujące na zagrożenia wyrzutami gazu i skał w kopalniach węgla kamiennego,
  • przyczyny zaistniałych zdarzeń wyrzutu metanu i skał w KWK „Pniówek” i KWK „Zofiówka”.
Zajęcia prowadzą specjaliści Zakładu Zwalczania Zagrożeń Gazowych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” GIG. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym poziom wiedzy nabytej w trakcie zajęć. 

 

Organizacja:
  • Kurs trwa 4 dni i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.
  • Zajęcia praktyczne odbywają się w KD „Barbara” w Mikołowie.
  • Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o zakwalifikowaniu na kurs.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu po zdaniu egzaminu.

 

Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń - przesłanie karty zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej lub u organizatora) jest równoznaczne z przyjęciem na kurs. 
Kurs organizowany jest raz w roku, w II półroczu.

 

Planowany termin: po zebraniu grupy
 
Miejsce kursu: Zespół Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice Al. Korfantego 79a.
                          Zajęcia rozpoczynają się o godz. 900.

 
Cena: 870,00 zł od osoby (zwolnione z VAT).
 
 

 

Kontakt:
mgr inż. Beata Wójcik, tel. 032-259-26-17 , 032-259-24-22, e-mail: bwojcik@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.