Ochrona przed naturalnym promieniowaniem jonizującym

KURS  DLA PRACOWNIKÓW DOZORU
OCHRONA PRZED NATURALNYM PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM
 
Kurs przeznaczony jest dla osób dozoru ruchu nadzorujących kontrolę i prewencję zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych i prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, a także rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.
 
Program kursu uzgodniony jest z Wyższym Urzędem Górniczym i Państwową Agencją Atomistyki. W trakcie kursu zostaną omówione podstawy fizyczne zjawisk promieniotwórczych, zasady ochrony radiologicznej, podstawowe akty prawne z tej dziedziny, metody pomiaru, sposoby oceny zagrożenia radiacyjnego. Przewidziane są praktyczne ćwiczenia z przyrządami pomiarowymi stosowanymi w zakładach górniczych.
 
Zajęcia prowadzą specjaliści Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym poziom wiedzy nabytej w trakcie zajęć.
 
Termin kursu: kurs organizowany jest raz w ciągu roku - w I półroczu.
 Kolejna realizacja: 8-12 kwiecień 2019 r.
 
Miejsce kursu: Zespół Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice Al. Korfantego 79a.  
                                         
Cena: 1100,00 zł od osoby (zwolnione z VAT).
 
Organizacja kursu:
  • Kurs trwa 5 dni i obejmuje szkolenie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
  • Kurs organizowany jest raz w ciągu roku - w I półroczu. Termin kursu ustalony zostanie po zebraniu co najmniej 15 osobowej grupy uczestników. Liczebność grupy nie powinna przekraczać 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
  • Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o ustalonym terminie kursu.
  • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne świadectwo ukończenia kursu po zdaniu egzaminu.
  • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 900 i prowadzone są w salach wykładowych Zespołu Edukacji i Szkoleń GIG. Zajęcia praktyczne odbywają się w Śląskim Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer.
Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Należy przesłać kartę zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej lub u organizatora). 
 

Karta zgłoszenia

 
Kontakt: mgr inż. Beata Wójcik, tel. 032-259-24-22, e-mail: bwojcik@gig.katowice.pl