Kurs dla nowo zatrudnionych osób dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał

KURS SPECJALISTYCZNY
DLA NOWO ZATRUDNIONYCH OSÓB DOZORU RUCHU KTÓRYCH ZAKRES CZYNNOŚCI OBEJMUJE SPRAWY PRZEWIETRZANIA I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ: PYŁOWEGO, POŻAROWEGO, METANOWEGO, WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ

Kurs przeznaczony jest dla osób dozoru ruchu, których dopuszczenie do pracy może nastąpić tylko po ukończeniu specjalistycznego przeszkolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz.U. Nr 139, poz.1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863), w tym - szczególnie dla osób nowo zatrudnionych w dozorze ruchu zakładu górniczego.

Zajęcia prowadzą specjaliści Zakładu Zwalczania Zagrożeń Gazowych, pod kierownictwem dr hab. inż. prof. GIG Eugeniusza KRAUSE oraz Zakładu Aerologii Górniczej GIG. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym zakres wiedzy nabytej w trakcie zajęć.

Program kursu obejmuje minimum programowe dla obowiązkowych szkoleń okresowych osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu i rozszerzony jest o szereg niezbędnych dla bezpieczeństwa tematów podstawowych, oraz zagadnień wynikających z praktyki górniczej oraz aktualnego stanu wiedzy i techniki.

Termin kursu: termin zostanie podany w chwili zebrania 15-sto osobowej grupy.

Cena za kurs: KURS ZAWIESZONY

Organizacja:

  • Kurs trwa 5 dni. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 900.
  • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia – decyduje kolejność zgłoszeń. Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w kursie.
  • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu, po zdaniu egzaminu. Zaświadczenie zachowuje ważność na okres 5 lat.
     
Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska , tel. 32-259-26-04, e-mail: bkobylin@gig.eu

________________________________________________________________________
Kurs akredytowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach (decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006r.) w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych