DEx-II

KURS TYPU DEx-II
 
dla osób DOZORU URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

 

 
Kurs adresowany jest do osób nadzorujących eksploatację urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej w pozagórniczych zakładach przemysłowych, w których występują miejsca sklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.
 
Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zatrudnionych w zakładach przemysłowych - poza sektorem górnictwa węgla kamiennego. 
 
Preferowane wymagania dla kandydatów na kurs: wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektryk, elektronik, elektromechanik lub podobnej oraz roczny staż pracy w działach zajmujących się eksploatacją urządzeń i bezpieczeństwem pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 
 
Zajęcia prowadzą eksperci Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i Zagrożeń Technicznych oraz Zakładu Zwalczania Zagrożeń Pyłowych Kopalni Doświadczalnej "Barbara" GIG.

 

Tematyka zajęć teoretycznych obejmuje między innymi: wymagania odpowiednich dyrektyw, rozporządzeń i norm, problematykę wybuchowości gazów i pyłów przemysłowych, zasady identyfikacji zagrożeń, klasyfikacji przestrzeni, oceny ryzyka i sporządzania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, metody zabezpieczania instalacji i pomieszczeń oraz eksploatacji urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, charakterystykę urządzeń elektrycznych, nieelektrycznych oraz systemów ochronnych w przestrzenia zaklasyfikowanych do stref zagrożenia wybuchowego.
 
Ukoczenie kursu daje możliwość uzyskania Certyfikatu Kompetencji dozoru nad użytkownikami urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wydawanego przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa.
 
Więcej informacji na temat procesu certyfikacji można uzyskać tutaj
 
 
Organizacja:
  • Kurs trwa 5 dni, zajęcia rozpoczynają się o godz. 900 
  • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia - decyduje kolejność zgłoszeń. Każda ze zgłoszonych osób zostanie poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w kursie. Na życzenie pośredniczymy w rezerwacji hotelu
    (Hotel KATOWICE: 120 zł od osoby ze śniadaniem).
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i po zdaniu egzaminu, stosowne zaświadczenie ukończenia kursu, z terminem jego ważności przez okres pięciu lat.
 

Terminy kursu: ​24-28.05.2021 r.

            
Miejsce kursu: Główny Instytut Górnictwa - Centrum Rozwoju Kompetencji, Katowice Al. Korfantego 79a.
 
Cena: 1.550 zł. od osoby (zwolnione z VAT)
 

 

Kontakt:
mgr inż. Beata Wójcik, tel. 032-259-26-17 , 032-259-24-22, e-mail: bwojcik@gig.eu
 
 
Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.