Akademia Zrównoważonego Rozwoju Terenów Zurbanizowanych

AKADEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TERENÓW ZURBANIZOWANYCH
 

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach realizuje ogólnopolski projekt szkoleniowy: „Akademia Zrównoważonego Rozwoju Terenów Zurbanizowanych”, dofinansowany w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny, a jego głównym celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych przedstawicieli administracji publicznej i społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 8 dwudniowych sesji szkoleniowo-warsztatowych oraz 2 Fora Zrównoważonego Rozwoju dla 500 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Program szkoleń bazuje na najnowszych rozwiązaniach i aktualnej wiedzy w przedmiotowym zakresie i składa się z czterech modułów:

Moduł I - Miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku,
Moduł II - Rewitalizacja przyrodnicza terenów zurbanizowanych,
Moduł III - Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa,
Moduł IV - Niskoemisyjna gospodarka miejska.

Oficjalna strona projektu: www.azrtz.gig.eu