Studia doktoranckie w zakresie zrównoważonych technologii energetycznych i środowiskowych

Studia doktoranckie w zakresie zrównoważonych technologii energetycznych
i środowiskowych

 

Kierownik Studiów
prof. dr hab. Adam Smoliński
asmolinski@gig.eu  

Program studiów obejmuje całokształt zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych i innowacyjnych technologii energetycznych i środowiskowych, w tym czystych technologii węglowych w aspekcie związanym z technologiami przetwórstwa węgla i inżynierią środowiska.

Celem studiów doktoranckich jest próba odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z branż związanych z szeroko pojmowanymi technologiami energetycznymi, czystymi technologiami węglowymi oraz technologiami środowiskowymi.

W ramach realizacji studiów doktoranckich Słuchacze zdobędą szczegółową wiedzę z zakresu kluczowych technologii przetwórstwa paliw stałych do celów energetycznych (spalanie, zgazowanie, upłynnianie), podstaw termodynamiki technicznej, synergii energetyki węglowej i jądrowej, metod analitycznych stosowanych w naukach górniczych i inżynierii środowiska, prawa energetycznego w Polsce i EU, jak również gospodarki odpadami, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zanieczyszczeń i remediacji gruntów, gospodarki wodno-ściekowej oraz systemów ochrony powietrza.

Oferta studiów doktoranckich kierowana jest do absolwentów studiów technicznych, pracowników przedsiębiorstw z branży energetycznej i górniczej oraz osób zainteresowanych studiami doktoranckimi z zakresu inżynierii środowiska. 

Możliwość otrzymania stypendium w ramach pomocy materialnej ze środków MNiSW.

                                               RAMOWY PROGRAM STUDIÓW⇒

PLAN ZAJĘĆ VI SEM.⇒