kursy-szkolenia-katowice-slask

Auditor Energetyczny

Dla kogo?

Kurs adresowany jest do osób, które chcą nabyć wiedzę praktyczną w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielna część techniczno-użytkową, a także audytów energetycznych i remontowych wykonywanych m.in. w celu wykorzystania wsparcia z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

W jakim celu?

Celem kursu jest przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu:

 • sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącego całość techniczno-użytkową, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
 • sporządzania audytów energetycznych i remontowych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 z późniejszymi zmianami o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Wymogi.

Informujemy, że zgodnie z art. 17 wspomnianej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków świadectwa charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła:
  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
  • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia  podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

 • posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Wykładowcy.

Zajęcia prowadzą audytorzy energetyczni Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz weryfikatorzy audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego – specjaliści z Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Organizacja kursu.

 • Kurs trwa 6 dni (48 godz.), w sesjach sobotnio-niedzielnych.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w salach wykładowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i książki oraz poczęstunek (kawa, herbata).
 • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
 • Rekrutacja kandydatów jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Program kursu.

Zajęcia teoretyczne:

 • Podstawy prawne w zakresie audytingu energetycznego i systemu certyfikacji energetycznej
 • Systemy ogrzewania, zaopatrzenia w ciepłą wodę, Systemy wentylacji, Źródła ciepła (kotły, pompy ciepła) i odnawialne źródła energii

Zajęcia praktyczne:

 • Ochrona cieplna budynku oraz ocena jej stanu
 • Metodyka obliczeń zużycia energii w budynkach
 • Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej
 • Metodyka sporządzania audytów energetycznych
 • Metodyka sporządzania audytów remontowych
 • Egzamin końcowy

Termin.

Termin głoszony będzie po zebraniu grupy.

Kontakt.

Maciej Kopiec
32-259-2604
mkopiec@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

03 - 17 mar 2021
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.600 PLN

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
REJESTRACJA
Skip to content