Rejestracja: Dla nowo zatrudnionych osób dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał

Leave this field blank
Skip to content