studia-podyplomowe-katowice-slask-mba

Mechanika górotworu, obudowa wyrobisk i geofizyka górnicza

Główny Instytut Górnictwa zaprasza na III edycję studiów podyplomowych z zakresu Mechaniki Górotworu, Obudowy Wyrobisk i Geofizyki Górniczej.

Dla kogo?

Studia adresowane są do kadry inżynieryjno-technicznej kopalń, w szczególności pracowników z działów tąpań i obudowy oraz zatrudnionych w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności górniczej i specjalności geofizycznej, którzy chcą podnieść swoje kompetencje oraz zaktualizować i uzupełnić swoją wiedzę w/w zakresie.

Ponadto ukończenie studiów podyplomowych upoważnia do starania się o kwalifikacje geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1229 w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Prawo Geologiczne i Górnicze Dz. U. z 2016 r. Poz. 1131 – „Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące czynności geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych”).

W jakim celu?

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą praktyczną i teoretyczną  w zakresie zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami oraz utrzymania podziemnych wyrobisk górniczych.

Wykładowcy.

Kadrę dydaktyczną stanowią w głównej mierze pracownicy naukowi i specjaliści Głównego Instytutu Górnictwa z Zakładu Geologii i Geofizyki oraz Zakładu Technologii Eksploatacji, Tąpań i Obudów Górniczych, wspomagani przez ekspertów zewnętrznych zajmujących się górnictwem i geofizyką.

Program studiów.

Program studiów obejmuje następujące tematy:

 • Organizacja pracy Stacji Geofizyki Górniczej
 • Sejsmologia górnicza
 • Metody sejsmiczne
 • Grawimetria
 • Radiometria
 • Metody elektryczne i elektromagnetyczne
 • Geofizyka otworowa
 • Magnetometria
 • Ogólna mechanika górotworu
 • Wyrobiska udostępniające
 • Wyrobiska przygotowawcze
 • Mechanika górotworu i tąpania
 • Kotwienie górotworu
 • Obudowa wyrobisk korytarzowych
 • Obudowa wyrobisk ścianowych

Organizacja studiów.

 • Studia realizowane są w dwóch semestrach.
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się raz w miesiącu (w wyjątkowych sytuacjach dwa raz w miesiącu) – w soboty i niedziele.
 • Studia realizowane są w formie zdalnej za pośrednictwem platformy e-szkolenia.gig.eu (jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli na realizację zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia odbywać się będą w formie hybrydowej – stacjonarnie w Centrum Rozwoju Kompetencji Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach i zdalnie).
 • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych realizowanych w formie wykładów teoretycznych oraz ćwiczeń i warsztatów.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminów obejmujących uprzednio zrealizowany blok tematyczny.

Gwarancja jakości.

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/1/2022 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. 

Warunki uczestnictwa.

Kandydaci powinni posiadać ukończone studia na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim. Zakwalifikowanie do udziału w studiach następuje po przedłożeniu przez Kandydata w sekretariacie studiów:

 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełnionego  kwestionariusza osobowego,
 • podania do Kierownika Centrum Rozwoju Kompetencji GIG o przyjęcie na studia podyplomowe.

Tryb naboru.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Zapisy na studia odbywają się drogą elektroniczną.

Dokumenty.

Kontakt.

Maciej Kopiec
32-259-2604 lub 32-259-2617
mkopiec@gig.eu

Termin

07 października 23
Zapytaj o nowy termin

Koszt

5.900 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content