kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

Szkolenie doskonalące wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego – konwersatorium

Zapraszamy do udziału w konwersatorium w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego – oferta jest skierowana do osób zainteresowanych przedłużeniem ważności certyfikatu kompetencji personelu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego (certyfikat MEx, IEx, DEx I/II), jak również wszystkich osób, które widzą potrzebę aktualizacji swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, w tym absolwentów wszystkich edycji studiów podyplomowych GIG-PIB „Bezpieczeństwo technicznie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” (lata 2011 – 2023).

Informacje wstępne

Osoby objęte certyfikacją personelu w zakresie MEx, IEx, DEx I/II oraz absolwenci studiów podyplomowych z zakresu zabezpieczeń przed wybuchem, prowadzonych przez GIG-PIB od 2011 roku, spotykają w swojej pracy nowe zagadnienia, wcześniej nie ujęte w programach zajęć. Chcąc wyjść naprzeciw zgłaszanym potrzebom w tym zakresie, GIG-PIB postanowił zorganizować dwudniowe konwersatorium, na którym poruszone będą najbardziej interesujące zagadnienia. Taka forma zajęć powinna przyczynić się do większej aktywności uczestników oraz zapewnić dwukierunkową wymianę doświadczeń.

Korzyści dla pracodawcy

Certyfikat kompetencji GIG-PIB jest potwierdzeniem, że osoba legitymująca się takim dokumentem uzyskała określoną wiedzę oraz posiada umiejętności i doświadczenie niezbędne do wykonywania zadań, zgodnych z zakresem danego programu certyfikacji.

System certyfikacji GIG-PIB, zgodny ze standardami europejskimi, określa zakres kompetencji w poniższych zakresach:

 • IEx – kursu dla osób pełniących funkcję inspektorów fabrycznych, w zakresie zapewniania zgodności z certyfikatem badania typu WE urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • DEx I/II – kursu dla użytkowników urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (w zakładach górniczych oraz w przemyśle).
 • MEx – studiów podyplomowych GIG „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”.

Zgodnie z „Programem certyfikacji pracowników – górnictwa i przemysłu, absolwentów studiów podyplomowych  – nadzorujących urządzenia i systemy ochronne” (PmC-01-DexI/II,IEx,MEx) w celu uzyskania przedłużenia ważności certyfikatu należy:

 • potwierdzić zatrudnienie na stanowisku – zgodnie z wymaganiami dla danej kwalifikacji,
 • potwierdzić umiejętności praktyczne –  zgodnie z wymaganiami dla danej kwalifikacji,
 • ukończyć szkolenie doskonalące w wymiarze 16h.

Referencje

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego   dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Program kursu

Poruszana tematyka będzie bazowała na potrzebach rynkowych oraz zaobserwowanych praktykach (nie zawsze korzystnych) i będzie obejmowała:

 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – praktyka
 • Zagrożenie wybuchem w zakładach górniczych
 • Zapobieganie powstawaniu atmosfer wybuchowych
 • Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem
 • Aktualne prace komitetu KT64 ds. Elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych oraz nowe normy z zakresu dyrektywy ATEX w tym nowa edycja normy IEC 60079-11:2023-01 (iskrobezpieczeństwo)
 • Zagrożenie od elektryczności statycznej
 • Wyznaczanie parametrów pyłów palnych
 • Aktualne prace komitetu KT269 ds. Bezpieczeństwa chemicznego oraz nowe normy z zakresu dyrektywy ATEX
 • Normy IEC oraz normy EN: obszary wspólne, różnice i zagrożenia

Wykładowcy

Konwersatorium będzie prowadzone i moderowane przez kierownika merytorycznego studiów BTEx – dr inż. Michała Górnego. Ponadto wykłady poprowadzą eksperci GIG-PIB: mgr inż. Piotr Madej oraz dr inż. Przemysław Kędzierski.

Forma realizacji zajęć

Zajęcia stacjonarne w formie konwersatorium, prowadzone w Centrum Rozwoju Kompetencji GIG–PIB.

Do przedstawienia krótkich, piętnastominutowych referatów, zachęcamy również absolwentów studiów. Tematyka wystąpień powinna obejmować ciekawe rozwiązania, wdrożenia lub doświadczenia w zakresie związanym
z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym. Warunkiem jest przesłanie konspektu prezentacji na adres atochowicz@gig.eu oraz uzyskanie akceptacji organizatora. Termin nadsyłania konspektów: 05.04.2024 r.

Taka forma zajęć przyczyni się do większej aktywności uczestników oraz zapewni dwukierunkową wymianę doświadczeń.

Organizacja kursu

 • Program obejmuje 16 godzin wykładowych i zawiera wykłady teoretyczne, warsztaty, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników, omówienie studium przypadku – omówienie zagadnień praktycznych.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu potwierdzające podniesienie kompetencji zawodowych, materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, catering). Ponadto w programie szkolenia przewidziano popołudniowy blok zajęć połączony z uroczystym poczęstunkiem w restauracji.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14-dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/3/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. zaktualizowany na 2024 r.

Termin

16-17.04.2024 r.

Karta zgłoszenia

Kontakt

mgr Aleksandra Tochowicz
32-259-2422 lub 32-259-2617
atochowicz@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

16 - 17 kwiecień 24
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.890 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Skip to content