kursy-szkolenia-katowice-slask

Nowy system monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych nie tylko monitorowaniem paliw stałych, ale także ich kontrolą oraz metodami poboru i przygotowania próbek paliw stałych zgodnie z aktualnymi  – najnowszymi uregulowaniami prawnymi.

W jakim celu?

12.09.2018 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (DU 2018 Poz. 1654 z dnia 5 lipca 2018). Ustawa ta dotyczy, oprócz paliw ciekłych, również paliw stałych.

Ustawa określa zasady kontrolowania jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu lub obejmowanych procedurą celną dopuszczenia do obrotu, jeśli paliwa te przeznaczone są do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Zasadniczym celem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie  monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych w tym niskiej emisji. Innym celem jest ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski.

Wykładowcy.

Zajęcia poprowadzi Kierownik Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych – akredytowanego w PCA według PN-EN ISO/IEC 17025:2005, posiadającego certyfikat Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (potwierdzającego zgodność systemu zarządzania z ISO 9001:2008).

Organizacja kursu.

 • Kurs obejmuje 8 godzin wykładów.
 • Osoby, które prześlą zgłoszenie otrzymają potwierdzenie udziału w kursie fax-em, bądź e-mailem. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz poczęstunek (przerwy kawowe). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14-dniowym terminem płatności.

Program kursu.

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych według ustawy (DU 28.08.2018 Poz.1654 z dnia 5 lipca 2018) wraz z wymaganiami projektów rozporządzeń wykonawczych do niej.

Nowelizacja Ustawy z  dnia 25 sierpnia 2006 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych:

 • Podstawy procesu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych;
 • Zasady kontrolowania jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu lub obejmowanych procedurą celną, przeznaczonych dla gospodarstw domowych i instalacji spalania
  o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW;
 • Definicja paliwa stałego;
 • Podstawy Systemu Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw Stałych;
 • Sporządzanie planu kontroli jakości paliw stałych;
 • System kar za nie dotrzymanie wymagań ustawy i rozporządzeń.

Zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2016 o Krajowej Administracji Skarbowej.

Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych:

 • Ograniczenia dla paliw najniższej jakości: czyli mułów węglowych, flotokoncentratów, węgla brunatnego i mieszanek paliwowych, które zawierają mniej niż 85% węgla kamiennego;
 • Wymagania jakościowe dla sortymentów grubych (kęsy, kostka i orzech);
 • Wymagania jakościowe dla groszków i ekogroszków;
 • Wymagania jakościowe dla miałów i ekomiałów;
 • Wymagania jakościowe dla antracytu oraz paliw stałych otrzymanych
  w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego i brunatnego;
 • Dopuszczalne odchylenia wartości parametrów jakościowych paliw stalych.

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych:

 • Podstawy metod pobierania próbek do badań:
 • Ustalanie minimalnej liczby i minimalnej masy próbek pierwotnych;
 • Przygotowanie próbek laboratoryjnych do badań;
 • Metody pobierania próbek do badań:
  • z przenośników taśmowych;
  • z wagonów kolejowych i samochodów lub z pryzm usypanych po wyładowaniu paliwa z wagonów lub samochodów;
  • ze statków i barek;
  • ze zwałów;
  • z opakowań jednostkowych;
 • Trudności jakimi obarczone jest pobieranie próbek z sortymentów grubych;
 • Pobieranie próbek do badań: wymiaru ziarna oraz zawartości nadziarna i podziarna.

Projekt rozporządzenia w sprawie metod badania jakości paliw stałych:

 • Wymagania w zakresie procedur przeprowadzania badań jakościowych;
 • Oznaczanie wymiaru ziarna oraz zawartości nadziarna i podziarna.

 Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych.

Termin.

Termin głoszony będzie po zebraniu grupy.

Kontakt.


32-259-2604
centrum@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

22 marca 21
Zapytaj o nowy termin

Koszt

850 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content