studia-podyplomowe-katowice-slask-mba

Przewietrzanie kopalń i projektowanie robót górniczych w warunkach występowania zagrożeń naturalnych

Dla kogo?

Studia adresowane są w szczególności do inżynierów górników, przedstawicieli nowego pokolenia  kadry KWK,  których odpowiednie przygotowanie merytoryczne i  kompetencje zawodowe w przedmiotowym zakresie, będą w przyszłości rzutowały na stan polskiego górnictwa. Zdobyte w trakcie studiów wiadomości oraz kontakt z doświadczonym gronem wykładowców, specjalistów, na co dzień stykających się z problemami współczesnego górnictwa, przyczyni się niewątpliwie do zwiększenia poziomu wiedzy osób dozoru w zakresie: przewietrzania oraz projektowania robót górniczych, co przyczynić się powinno do bezpiecznego i efektywnego prowadzenia prac w podziemiach kopalń.

W jakim celu?

Celem utworzenia w 2012 roku kierunku studiów podyplomowych, związanego z bezpieczeństwem w kopalniach głębinowych, w zakresie projektowania robót górniczych, w tym eksploatacji w warunkach występowania zagrożeń naturalnych –  było uzyskanie i uzupełnienie wiedzy przez kadrę inżynieryjno-techniczną kopalń węgla kamiennego, związanej z nowoczesnym projektowaniem eksploatacji. W warunkach prowadzenia robót górniczych na coraz większej głębokości nastąpił radykalny wzrost nasycenia metanem pokładów węgla, przyczyniając się do zwiększenia wydzielania metanu głównie do środowiska eksploatowanych ścian oraz do wzrostu zagrożenia wyrzutami gazów i skał.  Ponadto schodzenie z eksploatacją na coraz większą głębokość przyczynia się do wzrostu temperatury pierwotnej skał, tym samym wzrostu zagrożenia klimatycznego oraz pożarami endogenicznymi.  Nie bez znaczenia, na pogorszanie warunków bezpieczeństwa, przy schodzeniu na większą głębokość, ma prowadzenie robót górniczych przygotowawczych i eksploatacyjnych poniżej poziomu udostępnienia. W tym stanie rzeczy, prowadzenie robót górniczych usytuowanych poniżej poziomu udostępnienia, wymaga odpowiedniego podejścia na etapie ich projektowania.

Wykładowcy.

Kadrę dydaktyczną stanowią w większości pracownicy naukowi i badawczy GIG, w tym Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, zawodowo zajmujący się przedmiotową problematyką oraz przedstawiciele innych organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

Program studiów.

Program studiów (160 godz. dydaktyczne) obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Przewietrzanie kopalń głębinowych – 32 godziny;
 • Projektowanie eksploatacji w warunkach występowania zagrożeń: tąpaniami, metanowego oraz pożarami endogenicznymi – 8 godzin;
 • Zagrożenie pożarami endogenicznymi i egzogenicznymi – 12 godzin;
 • Zagrożenie metanowe – 24 godziny;
 • Zagrożenie tąpaniami – 16 godzin;
 • Zagrożenia skojarzone – 8 godzin;
 • Zagrożenie wyrzutami gazów i skał – 8 godzin;
 • Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego oraz zagrożenie pyłami szkodliwymi – 8 godzin;
 • Zagrożenia klimatyczne – 12 godzin;
 • Ratownictwo górnicze – 8 godzin;
 • Zagrożenie wodne – 8 godzin;
 • Zagrożenie radiacyjne – 4 godziny;
 • Prawo Geologiczne  i Górnicze oraz przepisy wykonawcze – 8 godzin;
 • Analiza ryzyka procesów w kopalniach – 4 godziny.

Organizacja studiów.

 • Studia trwają 2 semestry,  w sesjach sobotnio-niedzielnych, raz w miesiącu.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w gmachu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz na poligonach doświadczalnych.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i książki oraz poczęstunek.
 • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych i ćwiczeń (10 zjazdów).
 • Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

Wymagane dokumenty.

 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia, 
 • umowa pomiędzy uczestnikiem, a GIG dotycząca zasad finansowania.

Tryb naboru i terminy.

Kierunek zawieszony.

Kontakt.

mgr inż. Bogna Kobylińska
32-259-2604
bkobylinska@gig.eu

Termin

01 października 20
Zapytaj o nowy termin

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content