kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

DEx – II

Kurs typu DEx – II dla osób dozoru urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Dla kogo?

Kurs adresowany jest do osób nadzorujących eksploatację urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej w pozagórniczych zakładach przemysłowych, w których występują miejsca sklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.

W jakim celu?

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zatrudnionych w zakładach przemysłowych – poza sektorem górnictwa węgla kamiennego.

Wymagania.

Preferowane wymagania dla kandydatów na kurs: wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektryk, elektronik, elektromechanik lub podobnej oraz roczny staż pracy w działach zajmujących się eksploatacją urządzeń i bezpieczeństwem pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Wykładowcy.

Zajęcia prowadzą eksperci Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i Zagrożeń Technicznych oraz Zakładu Zwalczania Zagrożeń Pyłowych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” GIG.

Tematyka.

Tematyka zajęć teoretycznych obejmuje między innymi: wymagania odpowiednich dyrektyw, rozporządzeń i norm, problematykę wybuchowości gazów i pyłów przemysłowych, zasady identyfikacji zagrożeń, klasyfikacji przestrzeni, oceny ryzyka i sporządzania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, metody zabezpieczania instalacji i pomieszczeń oraz eksploatacji urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, charakterystykę urządzeń elektrycznych, nieelektrycznych oraz systemów ochronnych w przestrzeniach zaklasyfikowanych do stref zagrożenia wybuchowego.

Certyfikat.

Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania Certyfikatu Kompetencji dozoru nad użytkownikami urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wydawanego przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa.   Więcej informacji na temat procesu certyfikacji można uzyskać tutaj.

Organizacja kursu.

  • Kurs trwa 5 dni, zajęcia rozpoczynają się o godz. 9:00
  • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia – decyduje kolejność zgłoszeń. Każda ze zgłoszonych osób zostanie poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w kursie. Na życzenie pośredniczymy w rezerwacji hotelu (Hotel KATOWICE: 180 zł od osoby ze śniadaniem).
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i po zdaniu egzaminu, stosowne zaświadczenie ukończenia kursu, z terminem jego ważności przez okres pięciu lat.

Terminy.

23-27.10.2023 r.

Kontakt.

mgr inż. Beata Wójcik
32-259-2617 lub 32-259-2422
bwojcik@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

23 - 27 październik 23
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.690 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Skip to content