kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Kurs dla nowo zatrudnionych osób dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób dozoru ruchu, których dopuszczenie do pracy może nastąpić tylko po ukończeniu specjalistycznego przeszkolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz.U. Nr 139, poz.1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863), w tym – szczególnie dla osób nowo zatrudnionych w dozorze ruchu zakładu górniczego.

Wykładowcy.

Zajęcia prowadzą specjaliści Zakładu Zwalczania Zagrożeń Gazowych, pod kierownictwem dr hab. inż. prof. GIG Eugeniusza KRAUSE oraz Zakładu Aerologii Górniczej GIG. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym zakres wiedzy nabytej w trakcie zajęć.

Program kursu.

Program kursu obejmuje minimum programowe dla obowiązkowych szkoleń okresowych osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu i rozszerzony jest o szereg niezbędnych dla bezpieczeństwa tematów podstawowych, oraz zagadnień wynikających z praktyki górniczej oraz aktualnego stanu wiedzy i techniki.

Organizacja kursu.

  • Kurs trwa 5 dni. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
  • Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń
  • Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w kursie.
  • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu, po zdaniu egzaminu.
  • Zaświadczenie zachowuje ważność na okres 5 lat.

Gwarancja jakości.

  • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
  • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
  • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Termin.

Kurs zawieszony.

Kontakt.


32-259-2604
centrum@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

11 - 15 maj 20
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.690 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content