ochrona-przed-promieniowaniem-jonizujacym-kurs

Ochrona przed naturalnym promieniowaniem jonizującym

Przewidziane są zajęcia w laboratorium z pokazami ćwiczeń z przyrządami pomiarowymi stosowanymi w zakładach górniczych.

Dla kogo?

Przeznaczony jest dla osób nadzorujących wykonywanie pomiarów zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych  i zapewniających ochronę przed zagrożeniem radiacyjnym załóg górniczych.

W jakim celu?

Tematyka kursu odnosi się do zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1118, z późn. zm.), ustawie Prawo atomowe (Dz.U. z 2023 poz. 1173), a także w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U.2021.1617 t.j.).

Referencje

Organizujemy kursy z zakresu ochrony radiologicznej od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilka tysięcy osób. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Program kursu

W trakcie kursu zostaną omówione podstawy fizyczne zjawisk promieniotwórczych, zasady ochrony radiologicznej, podstawowe akty prawne z tej dziedziny, metody pomiaru, sposoby oceny zagrożenia radiacyjnego.

Przewidziane są zajęcia w laboratorium z pokazami ćwiczeń z przyrządami pomiarowymi stosowanymi w zakładach górniczych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą specjaliści Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert-Mayer.

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy – Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej od ponad 50 lat prowadzi badania naukowe w obszarze radiometrii ochrony radiologicznej, radioekologii i dozymetrii radiacyjnej takie, jak: identyfikacja występowania skażeń promieniotwórczych (NORM – naturally occuring radioactive materials, energetyka jądrowa, medycyna nuklearna), pomiary dawki oraz mocy dawki promieniowania jonizującego (alfa, beta, gamma, X, neutrony), pomiary promieniotwórczości materiałów budowlanych (wskaźnika stężenia promieniotwórczego I), analizy stężenia izotopów promieniotwórczych w wodzie, żywności, odpadach, powietrzu, próbkach środowiskowych i innych, pomiary stężenia radonu w pomieszczeniach, wyrobiskach górniczych, pomiary ekshalacji radonu z gleby. Świadczy też usługi w tym zakresie na rzecz jednostek przemysłowych, urzędów itp.

Organizacja kursu

  • Kurs trwa 27 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników, zajęcia w laboratorium z pokazami ćwiczeń z przyrządami pomiarowymi, omówienie studium przypadku – omówienie zagadnień praktycznych oraz konsultacje po kursie  w zakresie tematyki kursu. 
  • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie, po zdaniu egzaminu, potwierdzające podniesienie kompetencji zawodowych oraz  materiały szkoleniowe.
  • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14-dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat. 
  • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
  • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Gwarancja jakości

  • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/3/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
  • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
  • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. – zaktualizowany na rok 2024.

Termin

8-11 kwiecień 2024 r.

Kontakt

mgr Aleksandra Tochowicz
32-259-2617 lub 32-259-2422
atochowicz@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

08 - 11 kwiecień 24
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.390 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Skip to content