ochrona-przed-promieniowaniem-jonizujacym-kurs

Ochrona przed naturalnym promieniowaniem jonizującym

Przewidziane są zajęcia w laboratorium z pokazami ćwiczeń z przyrządami pomiarowymi stosowanymi w zakładach górniczych.

Dla kogo?

Przeznaczony jest dla osób nadzorujących wykonywanie pomiarów zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych  i zapewniających ochronę przed zagrożeniem radiacyjnym załóg górniczych.

W jakim celu?

Tematyka kursu odnosi się do zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1118), a także w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2015 r., poz.1702 i 2204 oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 949, z późniejszymi zmianami – DZ.U.  z 2017 r., poz. 1247).

Referencje

Organizujemy kursy z zakresu ochrony radiologicznej od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilka tysięcy osób. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Program kursu

W trakcie kursu zostaną omówione podstawy fizyczne zjawisk promieniotwórczych, zasady ochrony radiologicznej, podstawowe akty prawne z tej dziedziny, metody pomiaru, sposoby oceny zagrożenia radiacyjnego.

Przewidziane są zajęcia w laboratorium z pokazami ćwiczeń z przyrządami pomiarowymi stosowanymi w zakładach górniczych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą specjaliści Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert-Mayer.

Główny Instytut Górnictwa  – Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej jest jedną z sześciu (akredytowanych przez PCA) instytucji, wskazanych przez Państwową Agencję Atomistyki, uprawnioną do kontroli narażenia zawodowego na promieniowanie jonizujące. Wykonuje prace pomiarowo-badawcze w obszarze ochrony radiologicznej, radioekologii i dozymetrii radiacyjnej takie, jak: identyfikacja występowania skażeń promieniotwórczych (NORM – naturally occuring radioactive materials, energetyka jądrowa, medycyna nuklearna), pomiary dawki oraz mocy dawki promieniowania jonizującego (alfa, beta, gamma, X, neutrony), pomiary promieniotwórczości materiałów budowlanych (wskaźników aktywności f1 i f2), analizy stężenia izotopów promieniotwórczych w wodzie, żywności, odpadach, powietrzu, próbkach środowiskowych i innych, pomiary stężenia radonu w pomieszczeniach, wyrobiskach górniczych, pomiary ekshalacji radonu z gleby, pomiary rozkładu ziarnowego aerozoli w zakresie 3 – 20 000  nm.

Forma realizacji zajęć

Zajęcia prowadzone będą, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w formie on-line, hybrydowej (blended e-learning) lub w wersji stacjonarnej, w grupie do 20 osób.

O formie prowadzenia zajęć zdecydują wprowadzone w RP ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W przypadku braku możliwości technicznych, do udziału w obowiązującej w danym terminie formie zajęć, prosimy o kontakt z organizatorem w celu ustalenia innego terminu.

W przypadku realizacji zajęć w formie on-line, wszystkie aktywności prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej. Dotyczy to również udziału w zajęciach laboratoryjnych. Egzaminy składane będą w formie stacjonarnej – do uzgodnienia w miejscu pracy bądź w Centrum Rozwoju Kompetencji GIG.

W przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (blended-learning) zajęcia wykładowe prowadzone są on-line, a zajęcia laboratoryjne w formie stacjonarnej (1 dzień).

W przypadku realizacji zajęć w formie stacjonarnej  zajęcia wykładowe i ćwiczenia rachunkowe prowadzone są w salach wykładowych Centrum Rozwoju Kompetencji GIG a zajęcia laboratoryjne w Laboratoriach Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG.

Każda sesja szkoleniowa obsługiwana jest przez trenera/wykładowcę, jak również przez asystenta technicznego, który jest zawsze dostępny, aby rozwiązać ewentualne problemy. Asystent techniczny przeprowadza, z każdym uczestnikiem próbę logowania i poprawności współpracy z platformą – na kilka dni przed terminem kursu. Pomoże również w obsłudze platformy i zapozna z jej możliwościami.

Pełną interaktywność zajęć szkoleniowych w wirtualnej sali wykładowej zapewniają:

 • system aktywnej wideokonferencji,
 • ekran z prezentacją omawianych slajdów lub filmów,
 • wspólna tablica,
 • przeprowadzane w czasie rzeczywistym ankiety,
 • chat publiczny (wspólny) oraz chat indywidualny,
 • możliwość dzielenia na podgrupy.

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 40 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników, zajęcia w laboratorium z pokazami ćwiczeń z przyrządami pomiarowymi, omówienie studium przypadku – omówienie zagadnień praktycznych oraz konsultacje po kursie  w zakresie tematyki kursu. 
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie, po zdaniu egzaminu, potwierdzające podniesienie kompetencji zawodowych oraz  materiały szkoleniowe  w wersji elektronicznej.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14-dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat. 
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

W przypadku trybu hybrydowego zajęcia laboratoryjne – ćwiczenia praktyczne odbędą się stacjonarnie.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. – zaktualizowany na rok 2023.

Termin

Termin kursu: 25-29.09.2023 r. – nabór zamknięty

Kolejny termin: 11-15 marca 2024 r.
W celu ustalenia daty kolejnego kursu prosimy o kontakt z opiekunem kursu

Kontakt

mgr inż. Beata Wójcik
32-259-2617 lub 32-259-2422
bwojcik@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

25 - 29 wrzesień 23
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.390 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Skip to content