studia-podyplomowe-katowice-slask-mba

Studia Podyplomowe menedżerskie oparte na strukturze MBA 2023/2024- kierunek zawieszony

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy menedżerskiej, niezbędnej do pełnienia funkcji kierowniczych we współczesnej gospodarce. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, słuchacze nabywają kompetencje menedżerskie, wymieniają się doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które procentują w ich karierze zawodowej.

Studia adresowane są do:

 • Obecnych i przyszłych menadżerów różnych szczebli przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego.
 • Właścicieli firm, którzy chcą skonfrontować stosowane przez siebie praktyczne rozwiązania z innymi podejściami.
 • Absolwentów ekonomii i zarządzania, którzy pragną odświeżyć wiedzę, poznać najnowsze trendy i poprawić swoją pozycję na rynku pracy.
 • Absolwentów innych kierunków studiów, pragnących uzupełnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania.

Korzyści

 • Wszystkie zajęcia realizowane po polsku.
 • Nabycie kompleksowej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Duży nacisk na umiejętności praktyczne.
 • Wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów biznesowych.
 • Motywacja do dalszego samodzielnego rozwoju.
 • Dwujęzyczne (polskie i angielskie) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych sygnowane przez Szkołę Główną Handlową z Warszawy.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej. Każdy wykładowca posiada amerykańskiego partnera, z którym współpracuje przy koordynacji programu i metod nauczania.

Organizacja studiów

 • Studia trwają 2 semestry, w sesjach sobotnio-niedzielnych, raz w miesiącu, (w wyjątkowych sytuacjach dwa razy w miesiącu).
 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim, w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i książki oraz poczęstunek (tylko w przypadku zajęć stacjonarnych-kawa, herbata, lunch).
 • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych i ćwiczeń (10 zjazdów).
 • Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych.
 • Absolwenci uzyskują dwujęzyczne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.
 • Studia organizowane są raz w roku. Kolejna, planowana XXXV edycja: listopad 2023 – czerwiec 2024 (nabór od lipca 2023)
 • Studia organizowane są hybrydowo. W obecnej sytuacji stacjonarnie, w przypadku sytuacji epidemicznej zdalnie, za pośrednictwem dedykowanej platformy edukacyjnej, dającej możliwość interaktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Program studiów

 • Wykłady inauguracyjne
 • Wprowadzenie do zarządzania
 • Zachowanie organizacyjne
 • Analiza danych w zarządzaniu
 • Prawo Gospodarcze
 • Ekonomia menedżerska
 • Rachunkowość finansowa
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie działalnością operacyjną
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie finansowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Podejmowanie decyzji
 • Logistyka
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Otoczenie międzynarodowe
 • Zarządzanie procesami
 • Negocjacje

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/1/2022 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów – decyzja
  WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. zaktualizowany na 2023 r.

Wymagane dokumenty

 • Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
 • 2 zdjęcia legitymacyjne.
 • Zaświadczenie o stażu pracy (wymagany roczny staż) i zajmowanym stanowisku.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Podanie do rektora SGH o przyjęcie na studia.
 • Umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania.

Cena studiów

Całkowity koszt studiów wynosi 9.300 zł (zwolnione z VAT).
Istnieje możliwość opłaty w 2 lub 10 nieoprocentowanych ratach. Rozliczenia odbywają się na podstawie faktur wystawionych w terminach określonych w załączniku do umowy.

Tryb naboru

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Kontakt

Ewelina Głogowska
32-259-2604
eglogowska@gig.eu

Termin

26 listopada 23 - 17 czerwca 24
W trakcie...

Koszt

9.300 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
REJESTRACJA
Skip to content