studia-podyplomowe-katowice-slask-mba

Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

W jakim celu?

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne kadry menedżerskiej przedsiębiorstw projektujących, produkujących i  użytkujących urządzenia oraz systemy ochronne przeznaczone do eksploatacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, a także osób zarządzających, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w przedsiębiorstwach, w których występują strefy zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem. Absolwenci uzyskają wiedzę i przygotowanie zawodowe w zakresie projektowania, eksploatacji oraz odbiorów urządzeń budowy przeciwwybuchowej, a także zarządzania bezpieczeństwem technicznym w obiektach podwyższonego ryzyka i przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i badawczy zawodowo zajmujący się problematyką bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Osobami prowadzącymi zajęcia będą między innymi: dr hab. Zdzisław Dyduch, dr inż. Michał Górny, dr inż. Gerard Kałuża. Wszyscy wykładowcy są wybitnymi specjalistami z przedmiotowego zakresu oraz posiadają bogate doświadczenie dydaktyczne.

Tematyka zajęć

Tematyka zajęć obejmuje między innymi zagadnienia związane z projektowaniem, integrowaniem oraz eksploatacją systemów ochronnych i urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie technicznym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z programem opracowanym w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym.

Program studiów

 1. Zagrożenie wybuchem gazów i par cieczy palnych
 2. Wybuchowość pyłów
 3. Wyroby przeciwwybuchowe – wymagania prawne
 4. Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe – techniki zabezpieczeń
 5. Zagrożenie wybuchem w miejscu pracy
 6. Nieelektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Metodyka oceny zagrożenia zapłonem od urządzeń nieelektrycznych.
 7. Urządzenia iskrobezpieczne, promieniowanie optyczne, eksplozymetria
 8. Systemy ochronne i napędy spalinowe
 9. Stosowanie systemów ochronnych w instalacjach pyłowych
 10. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem
 11. Zagadnienia bezpieczeństwa procesowego w zakładach z zagrożeniem wybuchem.
 12. Elektryczność statyczna
 13. Urządzenia w strefach Ex. Ochrona odgromowa
 14. Poważne awarie przemysłowe – dyrektywa SEVESO
 15. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe
 16. Organizacja prac niebezpiecznych
 17. Ocena ryzyka wybuchu
 18. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem
 19. Praktyka badań urządzeń przeciwwybuchowych
 20. Ćwiczenia z wyznaczania stref zagrożenia wybuchem
 21. Uroczyste zakończenie i rozdanie dyplomów

Ukończenie studiów daje możliwość uzyskania Certyfikatu Kompetencji „Menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego” wydawanego przez Jednostkę Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa.

Więcej informacji na temat procesu certyfikacji można uzyskać tutaj.

Organizacja studiów

 • Studia trwają 2 semestry.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Sesje odbywają się raz w miesiącu, w salach GIG-PIB w Katowicach.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
 • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych (10 zjazdów).
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie comiesięcznych egzaminów obejmujących uprzednio zrealizowany blok tematyczny.
 • Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Głównego Instytutu Górnictwa-Państwowego Instytutu Badawczego.
 • Planowany termin rozpoczęcia: październik 2024 r.
 • Terminy zjazdów:
 1. 5-6 października 2024 r.
 2. 26-27 października 2024 r.
 3. 16-17 listopada 2024 r.
 4. 7-8 grudnia 2024 r.
 5. 11-12 stycznia 2025 r.
 6. 25-26 stycznia 2025 r.
 7. 15-16 lutego 2025 r.
 8. 8-9 marca 2025 r.
 9. 12-13 kwietnia 2025 r.
 10. 17-18 maja 2025 r.
 11. 14 czerwca 2025 r. wręczenie dyplomów

W przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej prowadzenie zajęć z uczestnikami na sali wykładowej, GIG-PIB może zdecydować o realizacji zajęć i egzaminów zdalnie dla wszystkich uczestników, do momentu ustąpienia okoliczności, które były przyczyną zmiany.

Ponadto, na wniosek uczestnika studiów, istnieje możliwość realizacji części zajęć w formie zdalnej, za pośrednictwem dedykowanej platformy e-learningowej. Szczegóły organizacyjne znajdują się w Regulaminie studiów.

Tryb naborów

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Wymagane dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, kwestionariusz osobowy, podanie o przyjęcie na studia, umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG-PIB dotycząca zasad finansowania.

Kontakt

mgr Aleksandra Tochowicz
32-259-2604, 2617
atochowicz@gig.eu

Termin

05 października 24 - 14 czerwca 25

Koszt

9.900 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
REJESTRACJA
Skip to content