studia-podyplomowe-katowice-slask-mba

Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

W jakim celu?

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne kadry menedżerskiej przedsiębiorstw projektujących, produkujących i  użytkujących urządzenia oraz systemy ochronne przeznaczone do eksploatacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, a także osób zarządzających, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w przedsiębiorstwach, w których występują strefy zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem. Absolwenci uzyskają wiedzę i przygotowanie zawodowe w zakresie projektowania, eksploatacji oraz odbiorów urządzeń budowy przeciwwybuchowej, a także zarządzania bezpieczeństwem technicznym w obiektach podwyższonego ryzyka i przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Wykładowcy.

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i badawczy zawodowo zajmujący się problematyką bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Osobami prowadzącymi zajęcia będą między innymi: dr hab. Zdzisław Dyduch, dr inż. Gerard Kałuża, dr inż. Michał Górny. Wszyscy wykładowcy są wybitnymi specjalistami z przedmiotowego zakresu oraz posiadają bogate doświadczenie dydaktyczne.

Tematyka zajęć.

Tematyka zajęć obejmuje między innymi zagadnienia związane z projektowaniem, integrowaniem oraz eksploatacją systemów ochronnych i urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie technicznym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z programem opracowanym w Głównym Instytucie Górnictwa.

Program studiów.

Wybuchowość pyłów, gazów i par cieczy palnych.

 • Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
 • Zagrożenie wybuchem w przemyśle
 • Zjawisko wybuchu mieszaniny gazowej
 • Charakterystyka zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych
 • Źródła zapłonu mieszaniny wybuchowej
 • Organizacja badań powypadkowych
 • Studium przyczyn wybuchu gazu – rozlewnia gazu
 • Zjawisko wybuchu pyłu
 • Charakterystyka zagrożenia wybuchem pyłu
 • Oznaczanie parametrów zapalności i wybuchowości (dla gazów, pyłów, par cieczy palnych itp.)
 • Studium przyczyn wybuchu pyłu – instalacja nawęglania
 • Mieszaniny hybrydowe i pyły marginalnie wybuchowe
 • Właściwości zapalne i wybuchowe nanocząstek

Wyroby przeciwwybuchowe – wymagania prawne.

 • Wprowadzanie wyrobów na rynek UE
 • Obowiązki producenta i wymagania dyrektyw
 • Dyrektywy „nowego podejścia”
 • „Globalne podejście”
 • Interpretacje – przewodniki do dyrektyw
 • Wymagania dyrektywy 2014/34/UE – ATEX
  • Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa (ESHR)
  • Procedury oceny zgodności
  • Normy zharmonizowane – aktualny stan i przewidywane zmiany
  • Dokumenty wydawane przez jednostki notyfikowane i producentów
 • Korzyści z normalizacji
 • Powiązania dyrektywy ATEX z innymi dyrektywami
 • Dyrektywa maszynowa i zagrożenie wybuchem
 • Zagrożenie wybuchem nie objęte dyrektywą ATEX

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe – techniki zabezpieczeń.

 • Ogólne koncepcje zabezpieczenia przeciwwybuchowego
 • Rodzaje budowy przeciwwybuchowej
 • Urządzenia kategorii M1, 1, M2, 2, 3
 • Urządzenia do atmosfer gazowych (G) – Ex d, e, p, q, m, nA, nC, nR
 • Urządzenia do atmosfer pyłowych (D) – Ex t, pD, mD
 • Urządzenia „proste”
 • Zestawy
 • Zabezpieczenie urządzeń metodami nieujętymi w normach. Bezpośrednie stosowanie wymagań dyrektywy (ESHR) i wykonanie Exs

Nieelektryczne urządzenia przeciwwybuchowe Metodyka oceny ryzyka zapłonu od urządzeń przeciwwybuchowych.

 • Nieelektryczne urządzenia przeciwwybuchowe – Ex h
 • Poziomy weryfikacji bezpieczeństwa – wymagania konstrukcyjne
 • Ocena zagrożenia zapłonem
 • Urządzenia zabezpieczające
 • Typowe urządzenia do atmosfer pyłowych (podajnik ślimakowy, podnośniki kubełkowe, przenośnik taśmowy, urządzenia „smarowane” pyłem)

Urządzenia i systemy iskrobezpieczne, promieniowanie optyczne a zagrożenie wybuchem.

 • Historia iskrobezpieczeństwa
 • Teoria iskrobezpieczeństwa
 • Konstrukcja urządzeń iskrobezpiecznych Ex i, iD
 • Systemy iskrobezpieczne
 • Systemy z urządzeniami iskrobezpiecznymi (praktyka)
 • Urządzenia proste
 • Promieniowanie optyczne i urządzenia Ex opt

Powtarzalność produkcji urządzeń przeciwwybuchowych.

 • Obowiązki producenta
 • Zasady znakowanie urządzeń
 • Zapewnienie jakości produkcji deklaracja i zaświadczenie zgodności
 • Dokumentacja towarzysząca wyrobom Ex
 • Jednostka notyfikowana jako wsparcie dla producenta
 • Odpowiedzialność producenta i odpowiedzialność JN

Systemy ochronne w instalacjach pyłowych.

 • Odciążanie wybuchu (dywertery eksplozyjne, urządzenia i systemy odciążające wybuch, bezpłomieniowe urządzenia odciążające wybuch)
 • Tłumienie wybuchu (aktywne i pasywne systemy tłumienia, systemy z gaśnicami HRD)
 • Odsprzęganie (izolowanie) wybuchu
 • Urządzenia odporne na wybuch
 • Typowe przykłady zastosowań
 • Eksploatacja systemów ochronnych
 • Zagrożenia od elektryczności statycznej w instalacjach pyłowych

Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w strefach Ex.

 • Eksploatacja urządzeń przeciwwybuchowych
 • Naprawy i remonty urządzeń przeciwwybuchowych
 • Kompetencje personelu w przestrzeniach zagrożenia wybuchem
 • Podstawowe wymagania stawiane warsztatom remontującym urządzenia przeciwwybuchowe
 • Remont urządzenia a zgodność z wymaganiami dyrektywy ATEX
 • Urządzenia używane i importowane
 • Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów w strefach Ex

Przestrzenie zagrożone wybuchem – klasyfikacja i dobór urządzeń.

 • Zasady wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem gazów par cieczy palnych i mgieł
 • Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem pyłów
 • Integracja bezpieczeństwa przeciwwybuchowego z systemami zarządzania bezpieczeństwem i systemami zapewnienia bezpieczeństwa
 • Dobór urządzeń do stref zagrożenia wybuchem
 • Dyrektywa 1999/92 /WE – ATEX user, podstawy

Eksplozymetria.

 • Gazometria – pojęcia podstawowe
 • Rodzaje, struktura i zadania urządzeń gazometrycznych
 • Postanowienia Załącznika II dyrektywy ATEX
 • Wymagania metrologiczne i funkcjonalne stawiane urządzeniom gazometrycznym
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń gazometrycznych
 • Metody pomiarów mediów wybuchowych i gazów toksycznych,
 • Zasady doboru sprzętu gazometrycznego w zastosowaniach przemysłowych
 • Budowa, zasada działania, parametry techniczne i zasady eksploatacji przenośnej aparatury eksplozymetrycznej oraz przemysłowych systemów eksplozymetrycznych

Poważne awarie przemysłowe – dyrektywa SEVESO.

 • Historia dyrektywy SEVESO
 • Przykłady analiz awarii przemysłowych
 • Dyrektywa SEVESO i polska praktyka
 • Wymagania dyrektywy SEVESO i polskich regulacji (raport o bezpieczeństwie, plany operacyjno – ratownicze itp.)
 • Powiązanie dyrektywy SEVESO i zagrożenia wybuchem

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

 • Instalacje przeciwpożarowe w przestrzeniach Ex
 • Przygotowanie systemu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie
 • Wymagania dotyczące obiektów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń.

 • Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa funkcjonalnego.
 • Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem:
  • wymagania zawarte w PN-EN ISO 13849-1÷2
  • wymagania zawarte w PN-EN 62061

Przerywacze płomienia, przeciwwybuchowe napędy spalinowe oraz wentylatory Ex.

 • Przeciwwybuchowe napędy spalinowe (przykłady wykonań, zabezpieczenia)
 • Wózki podnośnikowe w wersji Ex
 • Przerywacze płomienia (rodzaje, oznakowanie, parametry podstawowe, dobór, eksploatacja)
 • Zagrożenie wybuchem mieszanin mgieł i aerozoli cieczy palnych
 • Omówienie konstrukcji sprężarki śrubowej
 • Wentylatory w wykonaniu Ex

Organizacja bezpieczeństwa pracy.

 • Rola lidera w kształtowaniu postaw bezpieczeństwa
 • „Aktualny stan wiedzy”
 • Przykłady zdarzeń niebezpiecznych w kontekście odpowiedzialności lidera bezpieczeństwa.
 • Urządzenie wytwarzane na własny użytek
 • Organizacja prac niebezpiecznych – wymagania prawne
 • Systemy elektrycznych kabli grzejnych – szczególny przypadek urządzenia Ex

Ryzyko w przestrzeniach zagrożonych wybuchem związane z miejscami pracy.

 • Wymaganie klasyfikacji przestrzeni, jako zagrożonej wybuchem w tym wymagania prawne
 • Środki ochronne (techniczne, organizacyjne, technologiczne)
 • Źródła zagrożenia wybuchem
 • Ocena ryzyka w miejscu pracy
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (struktura, odpowiedzialność, korzystne uzupełnienia, zmiany a aktualność DZPW)
 • Wymagania minimalne dyrektywy ATEX user według Załącznika II
 • Zasady zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
 • Trudności projektowe

Elektrostatyka

 • Zagrożenia od elektryczności statycznej
 • Fizyczne podstawy elektryczności statycznej
 • Jakościowe i ilościowe ujęcie zagrożenia od elektryczności statycznej
 • Metody oceny zagrożenia od elektryczności statycznej
 • Metodyka oceny wyrobów
 • Metody eliminacji zagrożenia w procesach technologicznych

Praktyka badań urządzeń przeciwwybuchowych – wizyta w laboratoriach KD BARBARA i Jednostki Oceny Zgodności.

 • Prezentacja stanowisk badawczych mieszczących się na terenie Kopalni Doświadczalnej BARBARA oraz Jednostki Oceny Zgodności GIG
 • Pokazy badań urządzeń budowy Ex oraz badań wybuchowości pyłów

Zastosowanie metod numerycznych do oceny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

 • Przegląd spektrum aplikacji
 • Wprowadzenie do metod numerycznych
 • Przykłady zastosowania – teoria a praktyka
 • Arkusze kalkulacyjne oceny ryzyka

Uroczyste zakończenie i rozdanie dyplomów.

Ukończenie studiów daje możliwość uzyskania Certyfikatu Kompetencji „Menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego” wydawanego przez Jednostkę Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa.

Więcej informacji na temat procesu certyfikacji można uzyskać tutaj.

Organizacja studiów.

 • Studia trwają 2 semestry.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Sesje odbywają się raz w miesiącu, w salach GIG w Katowicach.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
 • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych (10 zjazdów).
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie comiesięcznych egzaminów obejmujących uprzednio zrealizowany blok tematyczny.
 • Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Głównego Instytutu Górnictwa.
 • Planowany termin rozpoczęcia: październik 2021 r.
 • Terminy zjazdów:
  23-24 października 2021 r.
  20-21 listopada 2021 r.
  11-12 grudnia 2021 r.
  8-9 stycznia 2022 r.
  26-27 lutego 2022 r.
  12-13 marca 2022 r.
  26-27 marca 2022 r.
  23-24 kwietnia 2022 r.
  14-15 maja 2022 r.
  28-29 maja 2022 r.
  11 czerwca 2022 r. – zakończenie

W przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej prowadzenie zajęć z uczestnikami na sali wykładowej, GIG może zdecydować o realizacji zajęć i egzaminów zdalnie dla wszystkich uczestników, do momentu ustąpienia okoliczności, które były przyczyną zmiany.

Ponadto, na wniosek uczestnika studiów, istnieje możliwość realizacji części zajęć w formie zdalnej, za pośrednictwem dedykowanej platformy e-learningowej. Szczegóły organizacyjne znajdują się w Regulaminie studiów.

Tryb naborów.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Wymagane dokumenty.

Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, kwestionariusz osobowy, podanie o przyjęcie na studia, umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania.

Kontakt.

mgr inż. Beata Wójcik
32-259-2604
bwojcik@gig.eu

Termin

23 październik 2021 - 11 czerwiec 2022

Koszt

9.600 PLN

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
REJESTRACJA
Skip to content