ochrona-przed-promieniowaniem-jonizujacym-kurs

Wykonywanie pomiarów zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych

Przeznaczony jest dla osób wykonujących pomiary zagrożenia radiacyjnego  w zakładach górniczych (pomiarowców).

Dla kogo?

Przeznaczony jest dla osób wykonujących pomiary zagrożenia radiacyjnego  w zakładach górniczych (pomiarowców).

W jakim celu?

Tematyka kursu odnosi się do zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1118, z późń. zm.), a także w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2021.1617 t.j.).

Referencje

Organizujemy kursy z zakresu ochrony radiologicznej od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilka tysięcy osób. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Program kursu

 • Podstawowe wiadomości o  promieniowaniu jonizującym i ochronie radiologicznej.
 • Źródła zagrożenia naturalnymi substancjami promieniotwórczymi w zakładach górniczych.
 • Stan prawny w dziedzinie ochrony radiologicznej w zakładach górniczych.
 • Metody i przyrządy do kontroli źródeł zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych.
 • Kontrola i przeciwdziałanie zagrożeniom radiacyjnym w zakładach górniczych.
 • Egzamin końcowy i omówienie najczęściej popełnianych błędów.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą specjaliści Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert-Mayer.

Główny Instytut Górnictwa  – Państwowy Instytut Badawczy – Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej jest jedną z sześciu (akredytowanych przez PCA) instytucji, wskazanych przez Państwową Agencję Atomistyki, uprawnioną do kontroli narażenia zawodowego na promieniowanie jonizujące. Wykonuje prace pomiarowo-badawcze w obszarze ochrony radiologicznej, radioekologii i dozymetrii radiacyjnej takie, jak: identyfikacja występowania skażeń promieniotwórczych (NORM – naturally occuring radioactive materials, energetyka jądrowa, medycyna nuklearna), pomiary dawki oraz mocy dawki promieniowania jonizującego (alfa, beta, gamma, X, neutrony), pomiary promieniotwórczości materiałów budowlanych (wskaźników aktywności f1 i f2), analizy stężenia izotopów promieniotwórczych w wodzie, żywności, odpadach, powietrzu, próbkach środowiskowych i innych, pomiary stężenia radonu w pomieszczeniach, wyrobiskach górniczych, pomiary ekshalacji radonu z gleby, pomiary rozkładu ziarnowego aerozoli w zakresie 3 – 20 000  nm.

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 16 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników, zajęcia w laboratorium z pokazami ćwiczeń z przyrządami pomiarowymi, omówienie studium przypadku – omówienie zagadnień praktycznych oraz konsultacje po kursie  w zakresie tematyki kursu.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie, po zdaniu egzaminu, potwierdzające podniesienie kompetencji zawodowych oraz  materiały szkoleniowe  w wersji elektronicznej.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14-dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat. 
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/3/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. – zaktualizowany na rok 2023.

Termin : 7-8.03.2024 r.

Kontakt.

mgr Aleksandra Tochowicz
32-259-2617 lub 32-259-2422
atochowicz@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

07 - 08 marzec 24
Zapytaj o nowy termin

Koszt

1.090 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Skip to content