Szkolenie e-learningowe dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz Jednostek Samorządów Terytorialnych, w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest

Dla kogo?

Grupę docelową stanowią pracownicy inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego oraz urzędów gmin. Zakłada się, że w szkoleniach weźmie udział łącznie minimum 10.000 osób.

W jakim celu?

Celem szkoleń jest przekazanie przedstawicielom grupy docelowej aktualnych informacji i podstaw prawnych dotyczących wykonywania obowiązków służbowych w zakresie kontroli oraz nadzoru wszelkich działań w kontakcie z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto położony jest szczególny nacisk na informacje o szkodliwości azbestu oraz sposobach bezpiecznego z nim postępowania. Zakłada się, że uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę, która pozwoli im w przyszłości na podejmowanie działań promujących założenia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” oraz rzetelne egzekwowanie obowiązujących przepisów i efektywne wykorzystywanie uprawnień instytucji, które reprezentują.

Programy kursu.

Zakres tematyczny szkoleń jest zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W  treści szkoleń uwzględnione będą również następujące elementy: kolejność prac przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest, warunki wytrzymałościowe odzieży ochronnej i sprzętu ochronnego, zasady organizacji placu budowy przy demontażu wyrobów zawierających azbest, sposoby wykrywania wyrobów zawierających azbest.

Ponadto dla każdej z grup zawodowych objętych szkoleniami, przygotowane zostały dedykowane moduły szkoleniowe obejmujące opis kompetencji instytucji, które reprezentują.

Rejestracja i dostęp.

Szkolenie dostępne jest pod adresem azbestinspektor.gig.eu

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Skip to content