RADONORM 2024 – Naturally Occurring Radioactive Material – characterisation, inventory of related exposure situations and monitoring principles – the two weeks training course

Naturally occurring radionuclides – Naturally Occurring Radioactive Material – characterisation, inventory of related exposure situations and monitoring principles the two weeks training course organized by: Silesian Centre for Environmental Radioactivity together with Competence Development Centre of the GIG Research Institute.…

Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku

  Skład konsorcjum: Cel projektu: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży górniczej i przeróbki poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności. Działania w projekcie: Sfinansowane zostanie utworzenie 9 pracowni, w tym: Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie…

Przedsiębiorczość akademicka

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG w latach 2011-2012 r. organizowało bezpłatne szkolenia w zakresie przedsiębiorczości dla studentów i kadry naukowej uczelni pt.:   „WIEDZA SZANSĄ NA SUKCES” Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej…

Akademia Zrównoważonego Rozwoju

Dla kogo? Akademia Zrównoważonego Rozwoju przeznaczona jest przede wszystkim dla naczelników wydziałów, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej, a także pozostałych pracowników zajmujących się szeroko rozumianą tematyką zrównoważonego rozwoju. W jakim celu? Celem AZR jest zapoznanie słuchaczy z problematyką kształtowania systemowych…

Zdobądź zawód z przyszłością – audytora energetycznego

Dla kogo? Projekt skierowany jest do pracujących  i/lub zamieszkałych na Śląsku osób, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie. W jakim celu? Celem projektu jest nabycie umiejętności zawodowych w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych budynków oraz przygotowanie 160 osób do egzaminu państwowego. W ramach…

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminnym systemie gospodarki ściekowej

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach realizuje projekt szkoleniowy:  „Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminnym systemie gospodarki ściekowej”, dofinansowany w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna  NFOŚiGW.    Z uwagi na szczególne znaczenie dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju kraju oraz  ogólnopolski charakter przedsięwzięcia…

Akademia Zrównoważonego Rozwoju Terenów Zurbanizowanych

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach realizuje ogólnopolski projekt szkoleniowy: „Akademia Zrównoważonego Rozwoju Terenów Zurbanizowanych”, dofinansowany w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jakim celu? Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny, a jego głównym celem jest podnoszenie poziomu świadomości…

Azbest dla studentów 2014

Szkolenia dla studentów kierunku budownictwo w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Szkolenia w ramach zadań wynikających z „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” przewidziane dla studentów kierunku budownictwo, organizowane na terenie Polski w szkołach wyższych. W…

Azbest dla studentów 2015

Szkolenia dla studentów w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Szkolenia w ramach zadań wynikających z „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” przewidziane dla studentów kierunku budownictwo, organizowane na terenie Polski w szkołach wyższych. W jakim celu? Zasadniczym…

Partycypacja społeczna – Integraplan

W związku z realizacją projektu „Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast”  – w ramach działania: „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do…

Azbest dla uczniów szkół średnich 2019-2021

Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół średnich, kształcących w zawodach związanych z budownictwem. Dla kogo? Bezpłatne szkolenia realizowane w ramach zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032” przewidziane dla uczniów kształcących się w zawodach…

Drone Expert – szkolenia specjalistyczne dla uczniów i studentów

Projekt realizowany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. Dla kogo? Uczestnikami będą uczniowie szkół średnich oraz studenci uczelni wyższych z terenu wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Mogą to być zarówno osoby, które w przyszłości planują wykonywanie…

Szkolenie e-learningowe dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz Jednostek Samorządów Terytorialnych, w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest

Dla kogo? Grupę docelową stanowią pracownicy inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego oraz urzędów gmin. Zakłada się, że w szkoleniach weźmie udział łącznie minimum 10.000 osób. W jakim celu? Celem szkoleń jest przekazanie przedstawicielom grupy docelowej aktualnych informacji i podstaw…

Poprawa bezpieczeństwa oraz komunikacji w małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (SENSE VR)

Projekt realizowany przez trzech partnerów: JSW Innowacje,  JSW Szkolenie i Górnictwo oraz Główny Instytut Górnictwa​. Cel projektu? Jego celem jest opracowanie nowej metody szkoleń dla górników z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości – VR. Sposoby przekazywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności będzie można dostosować do poziomu cyfrowych kompetencji osoby…

RADONORM – Naturally occurring radionuclides in work and the natural environment – establishing the problem definition, finding sources and exposure assessment – the two weeks training course

Naturally occurring radionuclides in work and the natural environment – establishing the problem definition, finding sources and exposure assessment  the two weeks training course organized by: Silesian Centre for Environmental Radioactivity together with Competence Development Centre of the GIG Research…

Skip to content