kursy-szkolenia-katowice-slask

Jak zatrudniać cudzoziemców w Polsce

W jakim celu?

Celem szkolenia jest omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach.

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców chcących zatrudniać cudzoziemców, w szczególności pracowników Działów Personalnych oraz Służb BHP.

Program szkolenia

 • Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców w Polsce
 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce
 • Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń” 
 • Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski  
 • Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski  
 • Wyjaśnienie obowiązków odnoszących się do cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmioty nie mające siedziby na terenie RP
 • Powierzenie pracy po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca i ich konsekwencje dla wykonawców / podwykonawców
 • Uzyskanie nr PESEL dla cudzoziemca
 • Zameldowanie cudzoziemca w Polsce
 • Wyjaśnienie obowiązków odnoszących się do cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmioty nie mające siedziby na terenie RP.
 • Omówienie warunków dopuszczających cudzoziemców delegowanych do pracy  w Polsce na podstawie dokumentów uzyskanych za granicą – na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy 
 • Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca ( dla wykonawców i podwykonawców)
 • Obowiązki wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Referencje

Główny Instytut Górnictwa prowadzi kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe i doktoranckie z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin od 1996 r. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Wykładowcy

Szkolenie poprowadzi absolwent Wydziału Prawa i Administracji – przez 14 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. Od stycznia 2008 r. do sierpnia 2018 r. odpowiedzialny w Państwowej Inspekcji Pracy za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Jeden z dwóch pierwszych inspektorów pracy w PIP, który uzyskał tytuł specjalisty z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz pierwszy i jedyny inspektor pracy w Polsce, który posiada tytuł głównego specjalisty z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją legalności zatrudnienia.

Organizacja kursu

 • Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne oraz indywidualne konsultacje, warsztaty i dyskusję.
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności,  nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy  po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/1/2022 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r., zaktualizowany na 2021 rok.

Karta zgłoszenia

Kontakt


32-259-2604
centrum@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

20 czerwca 22
Zapytaj o nowy termin

Koszt

690 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content