studia-podyplomowe-katowice-slask-mba

Energetyka współczesna. Procesy, procedury, projektowanie (budownictwo, architektura, technologia)

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, w szczególności architektów,  absolwentów kierunku  budownictwo, pracowników branży energetycznej i innych specjalności, pracowników administracji różnych szczebli oraz działaczy samorządowych.

W jakim celu?

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu  szeregu zagadnień dotyczących współczesnej energetyki, ze szczególnym naciskiem na procesy zachodzące w  tym obszarze, obowiązujące procedury określające zasady eksploatacji, powstawania i przetwarzania oraz wykorzystania energii, a także projektowania obiektów związanych z powstawaniem i przetwarzaniem energii oraz obiektów energię te zużywających.

 • Procesy rozumiane są  jako zmiany zachodzące współcześnie i w dającej się przewidzieć przyszłości w wyborze nośników i technologii energetycznych z punktu widzenia wartości ekonomicznych i ekologicznych.
 • Procedury czyli rozporządzenia i ustawy określające postępowanie w zakresie powstawania, przetwarzania i wykorzystania energii oraz projektowania i użytkowania obiektów, w których energia powstaje i w których jest zużywana.
 • Projektowanie – całość działań związanych z procesem przygotowania i realizacji obiektów, w których energia powstaje i w których jest zużywana. 

Całość procesów, procedur i projektowania przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju i synergii wszystkich wymienionych  elementów powinna pomóc przyszłym absolwentom tych studiów w realizacji nowoczesnych, opartych o współczesną energetykę, rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych i technologicznych.

Program studiów.

Organizacja studiów.

 • Studia trwają 2 semestry.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Sesje odbywają się raz w miesiącu, w salach GIG lub WST w Katowicach.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
 • Program studiów obejmuje 240 godzin wykładowych (15 zjazdów sobotnio-niedzielnych).
 • Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Głównego Instytutu Górnictwa oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Wymagane dokumenty.

 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania

Termin i tryb naboru.

Obecnie nie prowadzimy naboru na ten kierunek.

Kontakt.

mgr inż. Bogna Kobylińska
32-259-2604
bkobylinska@gig.eu

Termin

01 marca 21
Zapytaj o nowy termin

Koszt

2.450 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content