Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynku i audyting energetyczny

Dla kogo?

Kurs adresowany jest do osób, które chcą nabyć wiedzę praktyczną w zakresie sporządzania:

 • świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielna część techniczno-użytkową
 • audytów energetycznych i remontowych wykonywanych m.in. w celu wykorzystania wsparcia z Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • audytów efektywności energetycznej w ramach ustawy o efektywności energetycznej w celu pozyskania „białych certyfikatów”,
 • dokumentacji w ramach Programu „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W jakim celu?

Celem kursu jest przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu:

 • sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącego całość techniczno-użytkową, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków z późniejszymi zmianami
 • sporządzania audytów energetycznych i remontowych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z późniejszymi zmianami na podstawie aktualnego Rozporządzenia MRiT z dnia 15 grudnia 2022 r. (2022, poz. 2816) zmieniające rozp.
  w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • sporządzania audytów efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej z późniejszymi zmianami wraz z procedurą pozyskiwania „białych certyfikatów”,
 • przygotowywania kompletnej dokumentacji dla beneficjentów Programu „Czyste Powietrze”.

Wymogi

1. dla wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej:

Zgodnie z art. 16A ustawy o charakterystyce energetycznej budynków świadectwa charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która jest wpisana do wykazu osób uprawnionych w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Osoba wpisana do rejestru:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła:
  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
  • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia  podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

 • posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. dla wykonywania audytów energetycznych i remontowych:

Brak wymagań formalnych wobec osoby sporządzającej audyt energetyczny i remontowy. Bank Gospodarstwa Krajowego weryfikuje każdy audyt kierowany z wnioskiem o przyznanie premii.

3. dla wykonywania audytów efektywności energetycznej:

Brak wymagań formalnych wobec osoby sporządzającej audyt efektywności energetycznej w celu pozyskania „białych certyfikatów”. Urząd Regulacji Energetyki weryfikuje każdy wniosek o wydanie „białego certyfikatu” z obowiązkowym audytem efektywności energetycznej.

4. dla wykonywania opracowywania wniosków o dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze”:

Brak wymagań formalnych wobec osoby sporządzającej dokumentację w celu pozyskania dofinansowania do działań podnoszących efektywność energetyczną w Beneficjentów Programu. Narodowy Fundusz Ochrony Powietrza i Gospodarki Wodnej weryfikuje opracowaną dokumentację aplikacyjną.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą audytorzy energetyczni Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz wieloletni weryfikatorzy audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego – specjaliści z Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Eksperci zewnętrzni.

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 4 dni (32 godz.), w sesjach sobotnio-niedzielnych.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w salach wykładowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz poczęstunek (kawa, herbata).
 • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 • Rekrutacja kandydatów jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 • Możliwość uczestnictwa online (należy zgłaszać przy składaniu karty zgłoszenia).
 • Istnieje możliwość uzyskania 20% zniżki w przypadku uczestnictwa w kursie Audytor Energetyczny organizowanym przez Centrum Rozwoju Kompetencji GIG.

Program kursu

Zajęcia teoretyczne:

 • Podstawy prawne w zakresie audytingu energetycznego.
 • Możliwości pozyskania dofinansowania do działań związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i zastosowaniem odnawialnych źródeł emisji.

Zajęcia praktyczne:

 • Ochrona cieplna budynku oraz ocena jej stanu.
 • Metodyka obliczeń zużycia energii w budynkach.
 • Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Metodyka sporządzania audytów energetycznych.
 • Metodyka sporządzania audytów remontowych.
 • Metodyka sporządzania audytów efektywności energetycznej.
 • Zasady przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
 • Panel dyskusyjny.

Termin

czerwiec 2024 r. (łącznie 4 dni)

Prosimy wybierać kartę mając na względzie sposób rozliczenia (zgłoszenie firmowe = faktura na firmę, zgłoszenie indywidualne = faktura imienna):

FAQ

 1. Program, na którym odbędą się zajęcia to: Audytor OZC 7.0 Pro w wersji próbnej.
 2. W trakcie zajęć potrzebny będzie własny laptop z zainstalowanym programem.
 3. W trakcie kursu nie będzie egzaminu.

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Jak uzyskać wpis i wszystkie informacje dotyczące rejestru znajdziesz tutaj (strona Ministerstwa Rozwoju i Technologii).
Organizator kursu nie pośredniczy przy składaniu wpisu do rejestru osób uprawnionych do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynku.

Kontakt

Maciej Kopiec
32 259 2604
mkopiec@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

01 - 30 czerwiec 24

Koszt

2.190 PLN
Kategoria
Skip to content