Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

przez Centrum Rozwoju Kompetencji Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

I. DEFINICJE OGÓLNE

 1. Organizator – Główny Instytut Górnictwa, z siedzibą przy Placu Gwarków 1, 40-166 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000900660, NIP 6340126016, przeprowadzający Szkolenia na wskazanych w niniejszym Regulaminie zasadach.
 2. Uczestnik – osoba  wskazana przez Zamawiającego do udziału w Szkoleniu lub osoba  zgłaszająca swój udział w Szkoleniu.
 3. Zamawiający – osoba fizyczna będąca jednocześnie uczestnikiem Szkolenia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną,  dokonująca zamówienia Szkolenia dla wskazanego przez siebie Uczestnika, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 4. Szkolenie – płatna, przebiegająca zgodnie z ustalonym przez Organizatora harmonogramem
   i zakresem merytorycznym oraz praktycznym, forma edukacji.
 5. Rejestracja na Szkolenie – wypełnienie przez Zamawiającego Karty Zgłoszenia (formularza rejestracyjnego) dostępnej na stronie internetowej szkolenia.gig.eu
 6. Potwierdzenie rejestracji – wiadomość wysyłana przez Organizatora do Zamawiającego lub Uczestnika, potwierdzająca fakt zapisania na listę Uczestników Szkolenia  i prawidłowego przebiegu procesu rejestracji. 

II. ORGANIZACJA I SZKOLENIA

 1. Szkolenia realizowane są według opracowanego przez Organizatora programu i na warunkach umieszczonych w ofercie szkoleniowej dostępnej na stronie internetowej szkolenia.gig.eu
 2. Szkolenia odbywają się w terminach i w miejscach wskazanych w ofercie szkoleniowej.
 3. Organizator, do czasu rozpoczęcia Szkolenia, zastrzega sobie prawo zmiany oferty szkoleniowej poprzez zmianę informacji na stronie internetowej wskazanej w pkt. II.1.  Organizator w takim przypadku powiadomi Zamawiających, którzy przed dokonaniem zmiany oferty dokonali rejestracji na takie Szkolenie, o wprowadzonych zmianach i jeżeli zajdzie taka potrzeba – umożliwi wycofanie zgłoszenia, bez konsekwencji finansowych.
 4. Organizator przewiduje możliwość organizacji Szkoleń spoza aktualnej oferty szkoleniowej podanej
  w pkt. II.1. poprzez wysłanie indywidualnej oferty do wybranych przez siebie Zamawiających.
  W takim wypadku proces rejestracji na Szkolenie odbywa się na analogicznych zasadach, jak opisane w pkt. III niniejszego Regulaminu.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Podstawą uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie przez Zamawiającego Karty Zgłoszenia (formularza rejestracyjnego) dostępnego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem szkolenia.gig.eu  lub rozsyłanej wraz z ofertą szkoleniową.
 2. Potwierdzenie o przyjęciu  na Szkolenie następuje na adres e-mail/nr faxu na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail/nr faxu Uczestnika lub Zamawiającego.
 3. Rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu może dokonać Uczestnik lub Zamawiający i wymaga ono formy pisemnej. Rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu bez konsekwencji finansowych,
  z przyczyn innych niż określone w pkt. II.3, Zamawiający może dokonać najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, przy czym termin 10-dniowy liczony jest od dnia otrzymania przez organizatora pisemnej rezygnacji dokonanej przez Zamawiającego. W przypadku rezygnacji złożonej przez Zamawiającego w terminie krótszym niż na 10 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, ale przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony kwotą w wysokości 25% wartości brutto pełnej opłaty za Szkolenie.
 4. Rezygnacja w dniu rozpoczęcia Szkolenia lub nieobecność Uczestnika na Szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za szkolenie.
 5. Fakt skutecznej rezygnacji ze Szkolenia jest potwierdzany w informacji mailowej, wysyłanej przez Organizatora na adres e-mail/nr faxu Uczestnika lub Zamawiającego.
 6. Zamawiający może wyznaczyć innego Uczestnika Szkolenia informując o tym osobę prowadzącą Szkolenie, poprzez wysłanie do niej wiadomości e-mail, na adres prowadzącego Szkolenie, wskazany w Potwierdzeniu Rejestracji, w terminie do dnia rozpoczęcia Szkolenia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia lub do odwołania Szkolenia, jednak nie później niż na 3 dni przed planowaną datą Szkolenia.
 8. O odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia Organizator powiadamia zarejestrowanych Uczestników oraz Zamawiających, za pośrednictwem poczty e-mail/nr faxu.
 9. W przypadku odwołania szkolenia Zamawiającemu zostanie zwrócona wpłacona opłata za Szkolenie. Wpłacona opłata, bez jakichkolwiek odsetek, zostanie zwrócona w terminie do 14 dni od daty odwołania Szkolenia, przelewem na konto Zamawiającego, z którego dokonano płatności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez Zamawiającego w związku
  z uczestnictwem w Szkoleniu, w tym z tytułu dojazdu oraz rezerwacji noclegu.

IV. OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cennik usług szkoleniowych dostępny jest na stronie internetowej Organizatora szkolenia.gig.eu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny Szkoleń opublikowane
  w innych serwisach niż szkolenia.gig.eu. W przypadku organizacji Szkoleń spoza aktualnej oferty szkoleniowej, Organizator podaje cenę Szkolenia w ramach indywidualnej oferty, wysyłanej do wybranych przez Organizatora Zamawiających.
 2. Płatność za Szkolenie odbywa się przelewem na podane na fakturze konto bankowe w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT .
 3. W terminie 7 dni od daty zakończenia Szkolenia Organizator wystawia Zamawiającemu fakturę VAT na podstawie danych podanych podczas Rejestracji na Szkolenie. Faktura jest wysyłana
  w formie papierowej pocztą tradycyjną lub jako e-faktura.
 4. Organizator nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach lub
  w wydanych certyfikatach w przypadku podania przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym błędnych danych osobowych Zamawiającego lub/i Uczestnika, w tym danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 5. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze Szkolenia,  z powodów innych niż opisanych w pkt.II.3 , w terminie krótszym niż 10 dni przed datą Szkolenia, lub nie wzięcia przez Uczestnika udziału w Szkoleniu, niezależnie od przyczyn, Organizator zachowuje prawo do 25% lub do pełnej opłaty za Szkolenie, zgodnie z punktem III  „Warunków uczestnictwa”.
 6. Organizator oferuje rabaty od podstawowej ceny Szkolenia w wysokości 5% dla grup 5 osobowych, skierowanych na Szkolenie przez jednego Zamawiającego oraz po 1% rabatu dodatkowo za każdego kolejnego Uczestnika zgłoszonego przez tego samego Zamawiającego. Suma rabatów z tytułu zgłoszenia grupowego nie może przekroczyć 20%.
 7. Rabaty dotyczą Uczestników skierowanych na Szkolenie przez jednego Zamawiającego i mają zastosowanie wyłącznie do Szkoleń organizowanych w siedzibie Organizatora, prowadzonych z naboru otwartego. Wszelkie inne upusty cenowe, wymagają zgody Kierownika Centrum Rozwoju Kompetencji  Głównego Instytutu Górnictwa i mogą być udzielone jedynie na pisemny wniosek Zamawiającego.

V. ORGANIZACJA SZKOLENIA

 1. Na miejsce Szkolenia Uczestnik przybywa na własny koszt.
 2. W ramach szkolenia Organizator zapewnia zaplecze techniczne i odpowiednio przygotowaną salę wykładową.
 3. Organizator zapewnia realizację zakresu tematycznego Szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednim przygotowaniem praktycznym i merytorycznym z zakresu tematyki Szkolenia lub z doświadczeniem pracy w zawodzie.
 4. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator zastrzega sobie jednocześnie prawa autorskie do udostępnianych uczestnikom materiałów szkoleniowych.
 5. Organizator informuje, że Szkolenie może być dokumentowane w formie fotografii oraz nagrań wideo, w celu ich późniejszej publikacji. Na powyższe Uczestnik wyraża pisemną zgodę w formie oświadczenia przekazanego przez wykładowcę na początku Szkolenia.
 6. Ze względu na charakter przeprowadzanych zajęć teoretycznych i praktycznych, Zamawiający zapisując Uczestnika na Szkolenie oświadcza, że wskazany przez niego Uczestnik posiada stosowne uprawnienia do wykonywania prac z zakresu danego typu Szkolenia (np. uprawnienia do sporadycznego zjazdu w podziemia kopalń), jeżeli są wymagane. Dokument potwierdzający ukończenie Szkolenia przesyłany jest Zamawiającemu lub Uczestnikowi w wersji papierowej, na wskazany przez niego adres, pod warunkiem, że Uczestnik:
 • brał udział w Szkoleniu w pełnym wymiarze godzin,
 • zaliczył pozytywnie ewentualny test kończący Szkolenie

W przypadku braku spełnienia któregokolwiek z powyższych kryteriów dokument potwierdzający ukończenie Szkolenia nie zostanie wydany.

VI. ZASADY BHP

 1. Organizator zobowiązuje się do dbałości o stan techniczny urządzeń udostępnianych Uczestnikom w trakcie Szkolenia.
 2. Przed rozpoczęciem pracy na urządzeniach, osoba prowadząca Szkolenie przedstawia Uczestnikom podstawowe zasady BHP dotyczące bezpiecznego korzystania z dostępnychw trakcie Szkolenia urządzeń i materiałów.
 3. Osoba prowadząca Szkolenie zobowiązana jest także przedstawić Uczestnikom regulamin pracowni oraz obowiązujące w niej zasady BHP.
 4. W przypadku wystąpienia wypadku, zagrożenia życia lub zdrowia, lub jakiegokolwiek innego zdarzenia, procedura postępowania jest identyczna z ogólnie obowiązującymi procedurami udzielania pierwszej pomocy.
 5. Uczestnik Szkolenia ma prawo do:
 • korzystania podczas zajęć praktycznych ze wszystkich materiałów, narzędzi, sprzętu,  przyrządów, które zostaną udostępnione przez prowadzącego Szkolenie,
 • korzystania ze wszelkich porad, wskazówek, pokazów w zakresie programu Szkolenia,

6. Uczestnik Szkolenia ma obowiązek:

 • stosować się do poleceń prowadzącego Szkolenie,
 • zapoznać się z instrukcją obsługi urządzeń – zapoznać się ze stanem technicznym urządzeń
  i pomocy szkoleniowych,
 • niezwłocznie zawiadomić osobę prowadzącą Szkolenie o wszelkich usterkach lub brakach
  w wyposażeniu, urządzeniach i innych przekazanych Uczestnikowi do korzystania materiałach szkoleniowych,
 • zapoznać się z regulaminem pracowni oraz niniejszym Regulaminem i ściśle przestrzegać zawartych w nich procedur postępowania.

7. Podczas zajęć praktycznych zbrania się:

 • samowolnego uruchamiania elektronarzędzi i innych urządzeń,
 • posługiwania się niesprawnymi elektronarzędziami, narzędziami i sprzętem,
 • samowolnego opuszczania stanowiska pracy lub przechodzenia do innych pomieszczeń, bez wiedzy i zgody prowadzącego Szkolenie,
 • spożywania posiłków i napojów, używania telefonów komórkowych, palenia papierosów.

8. Zasady obowiązujące podczas zajęć realizowanych z wykorzystaniem technologii wirtualnej  rzeczywistości (VR):

 • Zamawiający/Uczestnik Szkolenia ma obowiązek zapoznać się z zasadami i ograniczeniami użytkowania sprzętu VR, w przypadku gdy dane szkolenie obejmuje zajęcia w pracowni VR. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż VR to technologia, która bardzo mocno ingeruje w postrzeganie rzeczywistości, jednakże w zdecydowanej większości przypadków nie powinna powodować jakichkolwiek powikłań bądź niepożądanych skutków.
 • Uczestnik, który zacznie odczuwać dyskomfort podczas używania sprzętu VR, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt prowadzącemu szkolenie. Przykładowe, negatywne reakcje to: zawroty głowy, dezorientacja, nudności lub zmęczenie. W takiej sytuacji najczęściej pomaga kilka minut przerwy, po czym można ponownie wrócić do używania sprzętu VR.
 • Choroba lokomocyjna nie dyskwalifikuje z używania gogli, jednak Uczestnik winien najpierw sprawdzić przez kilka chwil, czy nie będzie ona powodowała dyskomfortu.
 • Uczestnik ze stwierdzoną epilepsją lub padaczką powinien zrezygnować z używania urządzeń VR, ponieważ w takim przypadku mogą pojawić się poważniejsze w skutkach efekty uboczne, takie jak napady padaczkowe, a nawet utrata przytomności.
 • W przypadku braku możliwości odbycia przez Uczestnika pełnego zakresu Szkolenia
  z wykorzystaniem technologii VR, Organizator zapewni zastępczą formę zajęć i dopuści uczestnika do ewentualnego egzaminu kończącego Szkolenie.

VII. REKLAMACJE

 1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące Szkoleń w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, najpóźniej do końca trwania Szkolenia. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane Uczestnika w tym adres do korespondencji, powód reklamacji oraz zawierać dopisek „Szkolenia”.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i w tym terminie udzieli Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień, wysyłając odpowiedź na reklamację na wskazany przez Zamawiającego adres do doręczeń.

 VIII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników w trakcie Szkolenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników Szkolenia bez opieki.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, Zamawiających oraz osób działających w  imieniu Zamawiających jest Organizator – Główny Instytut Górnictwa  z siedzibą w Katowicach (40-166 Katowice) przy Pl. Gwarków 1, tel.: +48 32 2592000, fax: +48 32 2596533
 2. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu  (Pani Katarzyna Kareł)
 3. Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), to jest w celu organizacji i realizacji Szkolenia;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest w celu realizacji obowiązków ciążących na Organizatorze, wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, w tym dochodzenia lub odpierania ewentualnych roszczeń;
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na podstawie udzielonej przez Uczestników, Zamawiających zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych, mających na celu promocję świadczonych przez Organizatora usług
   w zakresie prowadzenia szkoleń i innych form edukacji – w przypadku, gdy zgoda taka została udzielona.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Szkolenia. W przypadku niepodania danych realizacja Szkolenia nie będzie możliwa.
 5. Podanie danych osobowych w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w tym celu nie ma wpływu na realizację Szkolenia.
 6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody udzielonej w celach marketingowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu do państwa trzeciego lub do organizacji  międzynarodowej, chyba, że obowiązek taki będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Udostępnione dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
 9. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Szkolenia, okres niezbędny dla dochodzenia lub odpierania ewentualnych roszczeń, a także przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, związany z obowiązkiem przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku cofnięcia zgody udzielonej w celach marketingowych dalsze przetwarzanie danych w tym celu zostanie zaprzestane.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez ich opublikowanie na stronie szkolenia.gig.eu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 2. Postanowienia zawarte w indywidualnych umowach zawieranych pomiędzy Organizatorem,
  a Zamawiającymi, mają wartość nadrzędną nad postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r.
Skip to content