studia-podyplomowe-katowice-slask-mba

Zwalczanie przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
zaprasza na I edycję studiów podyplomowych, objętych honorowym patronatem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Dla kogo?

Studia adresowane są do pracowników sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, straży miejskiej, służb granicznych i inspektoratów transportowych.

Jakie korzyści?

Celem studiów realizacja programu edukacyjnego w obszarze związanym z ochroną zasobów środowiska i współczesnymi wyzwaniami w zakresie  transformacji i adaptacji  do zmian klimatu, poprzez zapoznanie słuchaczy (absolwentów szkół wyższych – magisterskich lub zawodowych, wszystkich kierunków)z najnowszą wiedzą praktyczną i teoretyczną w zakresie metod
i procedur zwalczania przestępstw przeciwko środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki odpadowej, nielegalnych zrzutów zanieczyszczeń do wód oraz monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Program studiów

 • Organy ochrony środowiska
 • Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku
 • Monitoring wód powierzchniowych pod kątem skażenia biologicznego i chemicznego
 • Skażenia promieniotwórcze
 • Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • Nielegalne spalanie lub współspalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych
 • Nielegalne przemieszczanie i składowanie odpadów niebezpiecznych
 • Ochrona środowiska przed odpadami i innymi substancjami
 • Ochrona środowiska przed odpadami niebezpiecznymi
 • Podstawy prawne ochrony środowiska
 • Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku – wykorzystanie teledetekcji w działaniach wykrywczych i dowodowych
 • Modele współpracy (symbioza technologiczna) realizujące paradygmat gospodarki obiegu zamkniętego

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Głównego Instytutu Górnictwa oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wspomagani przez ekspertów zewnętrznych m.in. z Okręgowych Prokuratur i Departamentu Inspekcji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Organizacja studiów

 • Studia realizowane są w dwóch semestrach od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się raz w miesiącu (w wyjątkowych sytuacjach dwa razy
  w miesiącu) – w soboty i niedziele.
 • Studia realizowane są przez Centrum Rozwoju Kompetencji GIG w Katowicach oraz UWM w Olsztynie – w formie on-line za pośrednictwem platformy: e-szkolenia.gig.eu. Przewidujemy również jednokrotne stacjonarne zajęcia w laboratoriach GIG w Katowicach i UWM w Olsztynie. Program studiów obejmuje 186 godzin.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminów obejmujących uprzednio zrealizowany blok tematyczny.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/1/2022 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego
  w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2022 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Warunki uczestnictwa

Kandydaci powinni posiadać ukończone studia na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim. Zakwalifikowanie do udziału w studiach następuje po przedłożeniu przez Kandydata
w sekretariacie studiów:

–      kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

–      wypełnionego  kwestionariusza osobowego,

–      podania do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia podyplomowe.

Kwestionariusz i podanie znajdują się do pobrania na stronie: www.szkolenia.gig.eu (zakładka „studia podyplomowe”).

Koszt uczestnictwa

2.950 zł (zwolnione z VAT) za jeden semestr. Istnieje możliwość opłaty w ratach.

Rozliczenia odbywają się na podstawie faktur wystawionych w terminach określonych w załączniku do umowy.

Tryb naboru

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Zapisy na studia odbywają się drogą elektroniczną.

Termin rozpoczęcia

Termin pierwszego zjazdu: 24-25 września 2022 r

Pliki do pobrania

Kontakt

mgr inż. Bogna Kobylińska
e-mail: bkobylinska@gig.eu
tel. 32-259-26-04, 32-259-26-17

Termin

24 września 22 - 17 września 23
Zapytaj o nowy termin

Koszt

5.900 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content