Partycypacja społeczna – Integraplan

W związku z realizacją projektu „Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast”  – w ramach działania: „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

Oficjalna strona projektu.

planowaniepartycypacyjne.gig.eu oraz facebook.com/SNGIG/

Skip to content