Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminnym systemie gospodarki ściekowej

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach realizuje projekt szkoleniowy:  „Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminnym systemie gospodarki ściekowej”, dofinansowany w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna  NFOŚiGW.    Z uwagi na szczególne znaczenie dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju kraju oraz  ogólnopolski charakter przedsięwzięcia projekt został objęty patronatem przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, pana Stanisława Gawłowskiego.

W jakim celu?

Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny, a jego głównym celem jest wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w zlewniowym gospodarowaniu i ochronie wód, w zakresie skutecznego oczyszczania ścieków na terenach nie objętych Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Przeprowadzając rozeznanie w zakresie potencjalnego zainteresowania tematyką szkoleń, zidentyfikowano jako kluczowych adresatów sektor administracji a w szczególności naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych,  którzy korzystając ze szkolenia zapewnią efekt kaskadowy na 4 (kolejnych) poziomach:

 • Pierwszy (uczestnicy szkolenia) – szczebel kierowniczy – naczelnicy wydziałów, kierownicy jednostek organizacyjnych, kreujących strategię i zasady działania wydziałów / jednostek.
 • Drugi – szczebel kierowniczy niższego rzędu – kierownicy referatów (w szczególnych przypadkach w zależności od struktury organizacyjnej JST może to być poziom pierwszy – tzn. pełniący funkcję naczelników). Poziom drugi to pracownicy merytoryczni realizujący przyjęte kierunki działań przez przełożonych a jednocześnie zarządzający kilku- kilkunasto- osobowymi zespołami merytorycznymi,
  Trzeci – pracownicy wydziałów merytorycznych odpowiedzialni za bezpośrednie kontakty z potencjalnymi użytkownikami indywidualnych systemów oczyszczalni ścieków,
 • Czwarty – użytkownicy indywidualnych systemów oczyszczalni ścieków.

Program szkolenia.

Zakres tematyczny projektu odpowiada na potrzeby wymienionych adresatów szkolenia i stanowić będzie użyteczne kompendium wiedzy w zakresie rozwiązań zapewniających ochronę środowiska (ochronę wód i ziemi) na terenach „pozasystemowych”, tj. o zabudowie rozproszonej, gdzie nie ma uzasadnienia technicznego i ekonomicznego do budowy zbiorczych systemów kanalizacyjnych.

Tematyka szkolenia kładzie szczególny nacisk na systemowe podejście w zakresie indywidualnych rozwiązań oczyszczania ścieków w ujęciu kompleksowym (aspekty formalno-prawne, ekonomiczno – finansowe, organizacyjne, środowiskowe, technologiczne, a także monitoringowe) oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, w tym wykorzystanie programu priorytetowego NFOŚiGW: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz   podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Ważnym aspektem prowadzonych szkoleń poprzez różne formy i metody pracy warsztatowej – jest wyposażenie uczestników szkolenia zarówno w kompendium wiedzy jak i narzędzia umożliwiające skuteczną i opartą na rzetelnych danych analizę przyczynowo – skutkową. Takie podejście umożliwia budowanie lokalnego konsensusu oraz efektywnego dialogu na rzecz zrównoważonego kształtowania przestrzeni miast i gmin w obszarze gospodarki ściekowej.

Program szkolenia bazuje na najnowszych rozwiązaniach i aktualnej wiedzy w przedmiotowym zakresie i obejmuje następujące zagadnienia:

 • wpływ ścieków nieoczyszczonych na środowisko naturalne i zdrowie ludzi (problematyka kumulacji i transportu zanieczyszczeń w środowisko gruntowo – wodne),
 • zrównoważona gospodarka ściekowa w jednostkach samorządowych,
 • rodzaje oczyszczalni ścieków – wybór systemowego rozwiązania w zależności od charakteru jednostki samorządowej,
 • uwarunkowania prawne, formalne i środowiskowe budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • typy i charakterystyka przydomowych oczyszczalni wraz z przykładowymi rozwiązaniami technologicznymi,
 • techniczne aspekty stosowanych rozwiązań indywidualnego oczyszczania ścieków.
 • problematyka doboru optymalnej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z aspektami eksploatacyjnymi (m.in. zgodność rozwiązań z normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009),
 • problematyka postępowania z osadami powstającymi w wyniku eksploatacji oczyszczalni,
 • aspekty finansowe i organizacyjne dla programowego podejścia w jednostkach samorządowych,
 • praktyczne aspekty przygotowania gminnego programu budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków.
 • przegląd instrumentów finansowych dla budowy oczyszczalni przydomowych, w ujęciu systemowym i indywidualnym, w tym programu priorytetowego NFOŚiGW,
 • aspekty ekonomiczne stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków z wykorzystanie narzędzia kalkulacyjnego do symulacji kosztów.

W trakcie szkolenia uczestnicy zostają poinformowani o możliwościach dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” oraz o normie Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców OLM (do 50) cz. III kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków PN-EN 12566-3+A1:2009.

Okres realizacji.

W ramach projektu odbędą się 32 szkolenia (po dwa w każdym województwie) dla 640 uczestników łącznie.

Od lutego  do końca maja 2013 r. zrealizowano 7 dwudniowych szkoleń w następujących lokalizacjach: Katowice, Opole, Wrocław, Łódź, Poznań, Olsztyn  i Toruń.

W szkoleniach łącznie udział wzięło 175 osób:

 • w Katowicach szkolenie odbyło się w dniach 26 – 27 lutego 2013 r.w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim dla 24 osób,
 • w Opolu szkolenie odbyło się w dniach  21 – 22 marca 2013 r. w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim dla  23 osób, 
 • w Łodzi szkolenie odbyło się w dniach 5 – 6 marca 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego dla 25 osób, 
 • we Wrocławiu szkolenie odbyło się w dniach  9 – 10 kwietnia 2013 r. w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim dla 20 osób, 
 • w Poznaniu szkolenie odbyło się w dniach 23 – 24 kwietnia 2013 r. w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim dla 25 osób, 
 •  w Toruniu szkolenie odbyło się w dniach 7-8 maja 2013 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim dla  32 osób, 
 • w Olsztynie szkolenie odbyło się w dniach 23 – 24 maja 2013 r. w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim dla 26 osób.

Jakość kursów zorganizowanych przez Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG gwarantowana jest przez: wdrożony w Głównym Instytucie Górnictwa,  Zintegrowany System Zarządzania : jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko, jak też przez wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice jako niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Potwierdzają to wyniki przeprowadzanej każdorazowo ankiety oceny kursu oraz ankiety oceny wykładowców. Szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników, zarówno w sferze organizacyjnej jak i merytorycznej.

Szczegółowa ocena uczestników poszczególnych szkoleń (w skali od 1 do 5 punktów, gdzie 1 punkt oznacza ocenę niedostateczną,  a 5 punktów – bardzo wysoką) przedstawia się następująco:

w Katowicach:

 • ocena organizacji – 4,6 pkt.
 • ocena poziomu merytorycznego – 4,3 pkt.
 • wykorzystanie pomocy dydaktycznych – 4,6 pkt.
 • jakość materiałów szkoleniowych – 4,6 pkt.

w Opolu:

 • ocena organizacji – 4,6 pkt.
 • ocena poziomu merytorycznego – 4,5 pkt.
 • wykorzystanie pomocy dydaktycznych – 4,5 pkt.
 • jakość materiałów szkoleniowych – 4,4 pkt.

w Łodzi:

 • ocena organizacji  –  4,7 pkt.
 • ocena poziomu merytorycznego – 4,6 pkt.
 • wykorzystanie pomocy dydaktycznych – 4,6 pkt.
 • jakość materiałów szkoleniowych – 4,6 pkt.

we Wrocławiu:

 • ocena organizacji – 4,5 pkt.
 • ocena poziomu merytorycznego – 4,0 pkt.
 • wykorzystanie pomocy dydaktycznych – 4,0 pkt.
 • jakość materiałów szkoleniowych – 4,0 pkt.

 w Poznaniu:

 • ocena organizacji – 4,2 pkt.
 • ocena poziomu merytorycznego – 4,1 pkt.
 • wykorzystanie pomocy dydaktycznych – 3,8 pkt.
 • jakość materiałów szkoleniowych – 4,0 pkt.

w Toruniu:

 • ocena organizacji – 4,9 pkt.
 • ocena poziomu merytorycznego – 4,8 pkt.
 • wykorzystanie pomocy dydaktycznych – 4,8 pkt.
 • jakość materiałów szkoleniowych – 4,8 pkt.

w Olsztynie:

 • ocena organizacji – 4,9 pkt.
 • ocena poziomu merytorycznego – 4,5 pkt.
 • wykorzystanie pomocy dydaktycznych – 4,6 pkt.
 • jakość materiałów szkoleniowych – 4,7 pkt.

Oficjalna strona projektu.

pos.gig.eu

Projekt objęty patronatem Ministra Środowiska oraz sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skip to content