kursy-szkolenia-katowice-slask

Regulacja działalności gospodarczej w zakresie paliw ciekłych z uwzględnieniem ostatnich zmian w ustawie – Prawo energetyczne

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, jednostki naukowej podległej Ministerstwu Energii, zaprasza na  szkolenie prowadzone przez wieloletniego pracownika Urzędu Regulacji Energetyki, radcę prawnego zajmującego się zawodowo prawem energetycznym od kilkunastu lat.

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy niezbędnej osobom zajmującym się obrotem paliwami ciekłymi, w szczególności jako przedsiębiorcy posiadający koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC). Wiedza uzyskana podczas szkolenia z pewnością wpłynie na komfort pracy w poznanym obszarze i pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji nieznajomości przepisów.

W jakim celu?

Celem szkolenia jest przekazanie informacji w zakresie prawa energetycznego w sposób przystępny zarówno osobom, dla których są to zagadnienia nowe, jak również tym, które posiadają już pewną wiedzę i doświadczenia w tym temacie.

W trakcie zajęć w szczególności omówione zostaną zmiany w ustawie – Prawo energetyczne wprowadzone w 2016 roku. Zmiany te są skutkiem wejścia w życie 2 września br. ustawy dnia z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165), potocznie zwanej pakietem paliwowym.

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. wprowadziła rozliczne nowe obowiązki dla koncesjonariuszy, jednym z nich jest konieczność wystąpienia z wnioskiem o zmianę posiadanej koncesji przewidziana w art. 16 tej ustawy w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych. Przepisy wykonawcze nadal nie zostały opublikowane, co nastąpi w najbliższym czasie.

Z uwagi na sygnalizowane powyżej zmiany oraz wynikające z nich obowiązki, a także z uwagi na liczne, czasem sprzeczne informacje na te tematy pojawiające się w przestrzeni publicznej, a przede wszystkich ze względu na grożące konsekwencje w postaci wygaśnięcia koncesji albo jej cofnięcia, ewentualnie poniesienia kary pieniężnej sygnalizujemy wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym działającym w zakresie obrotu paliwami ciekłymi konieczność dokonania dogłębnej analizy opisanych problemów i nowych regulacji. Skutki niedochowania określonych obowiązków w ustawowych terminach mogą być bowiem niebagatelne.

Wykładowcy.

Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik URE, radca prawny stale zajmujący się praktycznie przede wszystkim sprawami udzielania, zmiany, cofania koncesji oraz karami pieniężnymi wymierzanymi przez Prezesa URE.

Organizacja kursu.

  • Szkolenie trwa 5 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne oraz dyskusję.
  • Termin  zostanie potwierdzony fax-em do osób i firm uprzednio zgłoszonych.
  • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności.

Program kursu.

Program szkolenia obejmuje w szczególności takie tematy jak:

  • Przedmiot nowelizacji oraz podmioty zobowiązane
  • Zmiany w ustawie – Prawo energetyczne
  • Nowa definicja paliw ciekłych
  • Infrastruktura paliw ciekłych i związane z tym obowiązki
  • Zmiany zasad udzielania i cofania koncesji w zakresie paliw ciekłych
  • Nowe rodzaje koncesji i kryteria koncesyjne
  • Kary pieniężne

Termin.

Termin głoszony będzie po zebraniu grupy.

Kontakt.


32-259-2604
centrum@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

08 lutego 21
Zapytaj o nowy termin

Koszt

850 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content